The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Europos krovinių vežimas – naujos Komisijos iniciatyvos efektyvumui ir patikimumui didinti
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-10-18

Komisija šiandien patvirtino keletą iniciatyvų, kuriomis siekiama didinti krovinių vežimo Europos Sąjungoje efektyvumą ir patikimumą.Šios naujos priemonės – tai pasiūlymai dėl logistikos, krovinių vežimo geležinkelių tinklo ir Europos uostų bei du dokumentai dėl Europos jūrų transporto erdvės be sienų ir jūrų greitkelių.Šios skirtingos priemonės priimtos vienu metu – tai akivaizdžiai patvirtina, kad logistika glaudžiai susijusi su įvairių rūšių transportu.Bendras šių iniciatyvų tikslas – plėtoti infrastruktūros objektuose diegiamas naujoviškas technologijas bei veiklos būdus, tobulinti transporto priemones, gerinti krovinių valdymą, padėti kurti krovinių vežimo tinklus, paprastinti administracines procedūras ir stiprinti kokybę visoje logistikos grandinėje.

  „Europai būtinos veiksmingos, ekologiškos ir vartotojų poreikius atitinkančios integruotos transporto alternatyvos.Šiandien pristatomos priemonės padės didinti geležinkelių, jūrų ir upių transporto patrauklumą ir konkurencingumą naudojant įvairiarūšio transporto sistemą, – pareiškė už transportą atsakingas Komisijos narys Jacques Barrot.  – Šių rūšių transportą būtina integruoti į našius logistikos tinklus, kad būtų suderintas ekonominis transporto efektyvumas ir ilgalaikė jo raidą“.

  Logistikos veiksmų plane atsižvelgiama į plačių konsultacijų, vykusių nuo 2006 m. vasaros, rezultatus ir siūloma apie trisdešimt priemonių krovinių vežimo Europos Sąjungoje efektyvumui bei patikimumui didinti, išlaidoms mažinti ir laikui bei energijai taupyti.Veiksmų plano tikslas – gerinti informacijos apie krovinio vežimą srautus, paprastinti administracines procedūras, plėtoti logistikos sektoriaus galimybes bei patrauklumą ir teikti kokybiškas paslaugas.Be kita ko, siūloma diegti naujoves tokiose srityse kaip miesto logistika ir tolimasis vežimas „žaliaisiais koridoriais“[1].

  Komisija siekia skatinti ir jūrų transportą – energijos požiūriu taupiausią ir šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis aplinką mažiausiai teršiančią transporto rūšį.Būtina supaprastinti jūrų transportui Europos Sąjungoje taikomas administracines procedūras, kad ši transporto rūšis taptų patrauklesnė.Dokumentuose dėl Europos jūrų transporto erdvės be sienų ir dėl jūrų greitkelių[2] nurodoma, kokia pažanga padaryta rengiant šias dvi iniciatyvas, o visos suinteresuotosios šalys raginamos pateikti savo nuomones.Komunikato dėl Europos uostų politikos tikslas – palengvinti veiksmingos Europos uostų sistemos, kuri sudarytų sąlygas tinkamai reaguoti į dabartinius bei būsimus vežimo poreikius, kūrimą.Komunikate pateikiamas Komisijos veiksmų planas, kuriame numatyta pagalba Europos uostams, kad šie galėtų įgyvendinti tokius uždavinius kaip transporto paklausos didinimas, technologiniai pokyčiai ir būtinybė mažinti išmetamųjų teršalų mastą.

  Kadangi kelių transportas tampa vis našesnis, derėtų didinti ir geležinkelių transporto konkurencingumą.Komisijos tikslas – skatinti Europos geležinkelių tinklo kūrimą ir taip užtikrinti geresnę krovinių vežimo paslaugų kokybę, susijusią su tokiais aspektais kaip vežimo laikas, patikimumas ir pralaidumas.Šalia jau patvirtintų priemonių (tokių kaip ERTMS[3] diegimas prioritetiniais pripažintuose maršrutuose arba svarbių Europos transporto tinklo infrastruktūros objektų statyba) Komisija teikia naujų iniciatyvų ir siūlo kurti Europos krovinių tinklą, kuriame būtų teikiamos patikimesnės ir našesnės paslaugos.

  Krovinių vežimas – Europos ūkio konkurencingumui ir Europos Sąjungos piliečių gyvenimo kokybei gyvybiškai svarbi sritis.Apskaičiuota, kad 2000–2020 m. krovinių vežimo mastas Europoje išaugs 50 %.Artimiausiais metais krovinių vežimas turi tapti našesnis, kokybiškesnis ir patikimesnis.Be to, būtina rasti tinkamus spūsčių, klimato kaitos (vežant krovinius išmetamas trečdalis visų transporto rūšių išmetamų CO2[4]), apsirūpinimo energija ir saugumo problemų sprendimo būdus.Be to, sparčiai tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos ir didelė Europos krovinių vežimo įtaka pasaulio rinkai teikia naujų galimybių.

  Daugiau informacijos apie krovinių vežimą Europoje galima rasti

  http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm

  Vaizdo medžiaga:

  http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468

   

  [1]   „Žaliuosiuose koridoriuose“ naudojamas įvairių rūšių transportas, kad būtų galima teikti integruotas ekologiškas, europiečių gyvenimo kokybės nebloginančias ir energijos požiūriu taupias krovinių vežimo paslaugas nuo durų iki durų.<0}

  [2]   Šios didžiosios jūrų magistralės tarp Europos Sąjungos valstybių narių suteikia galimybę užtikrinti puikios kokybės reguliarias paslaugas, kurias suderinus su kitomis transporto rūšimis galima pasirinkti trumpiausią kelią, greičiausiai pasiekti tolimuosius Europos regionus ir išvengti tokių gamtinių kliūčių kaip Alpės ir Pirėnai. Jūrų magistralės labai svarbios tokiai veiklai kaip Europos tolimojo krovinių vežimo sistemos pertvarkymas ir jos patikimumo didinimas.

  [3]   Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (European Rail Traffic Management System), kurios tikslas – panaikinti Europos geležinkelių eismo kontrolės sistemų susiskaidymą ir užtikrinti sklandų bei patikimą geležinkelių eismą.

  [4]   Transporto išmetamos CO2 dujos sudaro ketvirtį visų išmetalų.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.