The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Kova su terorizmu: didinamos Europos galimybės apsaugoti piliečius nuo terorizmo grėsmės
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-06

Šiandien Komisija priėmė naują teisės aktų, kuriais siekiama padidinti ES galimybes kovoti su terorizmu, pasiūlymų paketą. Pateikta keletas teisės aktų pasiūlymų, kuriais sprendžiamas klausimas dėl baudžiamosios atsakomybės numatymo už teroristų mokymą, verbavimą ir visuomenės kurstymą vykdyti teroristinius nusikaltimus, kuriais taip pat siekiama užkirsti kelią teroristams naudoti sprogmenis bei numatoma galimybė naudoti oro transporto bendrovių keleivių informaciją teisėsaugos tarnybų atliekamuose tyrimuose. Kartu pateikiama ES kovos su terorizmu arsenalo vienos iš pagrindinių teisinių priemonių įgyvendinimo ataskaita.

  Skelbdamas apie šiandien priimtas naujas priemones, Komisijos pirmininko pavaduotojas Franco Frattinis sakė: „Terorizmas ir toliau kelia grėsmę politiniam Europos Sąjungos pamatui, mūsų piliečių gyvybei ir gerovei. Europos Sąjungos teritorijoje – Madride (2004 m. kovo mėn.) ir Londone (2005 m. liepos mėn.) – įvykdyti žiaurūs išpuoliai. Neseniai sužlugdyta daug kitų rengtų išpuolių Austrijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nė vienas iš mūsų piliečių neapsaugotas nuo šios grėsmės; Europos piliečiai ir interesai gali tapti teroristų taikiniu užsienyje. Teroristai gali smogti bet kada, bet kur ir bet kokiomis priemonėmis, kad poveikis būtų kuo didesnis, – tęsė F. Frattinis. – Nurimti negalima: turime žinoti apie grėsmę, o kad apsisaugotume nuo jos, turime imtis atitinkamų proporcingų priemonių tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Mūsų tikslas lieka tas pats – išlaikyti pagrindinių piliečių teisių į saugumą bei į gyvybę ir kitų pagrindinių asmens teisių, įskaitant privatumo ir  procesines teises, pusiausvyrą.“

  Atsakas terorizmo rėmėjams

  Komisija siūlo iš dalies pakeisti pagrindų sprendimą dėl kovos su terorizmu ir nustatyti, kad visuomenės kurstymas įvykdyti teroristinį nusikaltimą, verbavimas ir mokymas terorizmo tikslais būtų pripažinti nusikalstama veika, net jeigu tokia veika vykdoma internetu. Pasiūlymu siekiama suteikti mūsų teisinėms sistemoms visoje ES tinkamas priemones, kad atsakomybėn būtų patraukti nusikaltėliai, kurie skleidžia smurtinę propagandą – kuria terorizmo taktiką, duoda nurodymus, kaip pasigaminti ir naudoti bombas arba sprogmenis ir šitaip kursto kitus vykdyti teroristinius nusikaltimus. Priėmus naujuosius teisės aktus teisėsaugos institucijoms bus lengviau bendradarbiauti su internetinių paslaugų teikėjais, užkirsti kelią nusikaltimams, nustatyti nusikaltėlių tapatybę ir kartu užtikrinti, kad būtų gerai apsaugoti asmenų duomenys ir pagrindinės teisės.

  Praktiniai sprogmenų saugumo didinimo veiksmai

  Sprogdinimai Madride įvykdyti naudojant rinkoje parduodamus sprogmenis. Galima padaryti daugiau, kad būtų užkirstas kelias teroristams naudoti tokius sprogmenis, cheminius pirmtakus ir detonatorius. Komisijos suburta ekspertų grupė, sudaryta iš visai pilietinei visuomenei atstovaujančių atitinkamų suinteresuotųjų šalių, išnagrinėjo šį klausimą ir pateikė 50 veiklos rekomendacijų, kurias Komisija panaudojo rengdama veiksmų planą, skirtą skirtingiems šio klausimo aspektams. Veiksmų planu siekiama padidinti sprogmenų saugumą: be kita ko, juo raginama įdiegti skubaus įspėjimo apie pamestus ir pavogtus sprogmenis sistemas, skubaus įspėjimo apie įtartinas operacijas sistemas, sukurti Europos bombų neutralizavimo ekspertų tinklą, įsteigti sprogmenų ekspertizės pajėgas Europole, vykdyti sprogmenų ir detonatorių saugumo srities mokslinius tyrimus, parengti sprogmenų pramonės darbuotojų tikrinimo sistemas.

  Keitimosi keleivių duomenų įrašais sistemos visoje ES sukūrimas

  Komisija siūlo, kad oro transporto bendrovės leistų naudotis keleivių, skrendančių į ES arba iš jos išskrendančių, duomenų įrašais specializuotiems nacionaliniams  padaliniams, atliekantiems rizikos vertinimą, teisėsaugos ir kovos su terorizmu užduotis. Teroristinių išpuolių sumanytojai ir planuotojai naudojasi oro transportu.   Radikalių grupuočių nariai skrenda į užsienį susitikti, gauti nurodymų ir mokytis. Galimybė iš anksto gauti ir išanalizuoti informaciją apie keleivius ES teisėsaugos tarnyboms bus svarbi priemonė teroristų kelionėms nustatyti ir rengiamiems išpuoliams žlugdyti. Tačiau Tačiau ši priemonė gali būti veiksminga tik tuo atveju, jeigu ją naudojant nebus pažeidžiama pagrindinė teisė į duomenų apsaugą, o piliečiams bus suteiktos visos tinkamos garantijos. 

  Antroji pagrindų sprendimo dėl kovos su terorizmu įgyvendinimo ataskaita

  Kartu pateikiama ES kovos su terorizmu arsenalo pagrindinės teisinės priemonės įgyvendinimo ataskaita.  Ataskaitoje pateikta informacija apie padėtį valstybėse narėse, į ES įstojusiose 2004 ir 2007 m.  Palyginti su pirmąja ataskaita, padaryta pažanga, tačiau, deja, ES teisės normos vis dar nevisiškai tinkamai perkeliamos į nacionalinę teisę.

  Komunikatas, kuriame pateikiama atnaujinta informacija apie Komisijos veiklą kovos su terorizmu srityje.

  Paketas papildytas komunikatu, kuriuo nustatomas ES veiksmų šioje srityje pagrindas ir įvertinami pasiūlymai, pateikti pagal ES kovos su terorizmu strategiją. Terorizmo grėsmė ilgalaikė, daugialypė ir sudėtinga, todėl ES turi atsižvelgti į visus aspektus: prevenciją, apsaugą, teisinį persekiojimą ir reagavimą išpuolio atveju. ES veiksmais sukuriama pridėtinė vertė:suteikiamos tinkamos priemonės valstybėms narėms bei atsižvelgiama į tarpvalstybinius klausimus ir visos ES bendrus interesus.Europos veiksmais turi būti siekiama apsaugoti ES piliečius ir nepažeisti pagrindinių teisių. 

  Daugiau informacijos apie Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Frattinio veiklą rasite interneto svetainėje

  http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm

  Daugiau informacijos apie finansavimo galimybes teisingumo, laisvės ir saugumo politikos srityse rasite

  http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm

   

  Telmo BALTAZAR, tel.02 296 67 46                 Riccardo MOSCA, tel. 02 296 14 04

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.