The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Metiniu auditorių sprendimu dėl ES finansinių ataskaitų ir mokėjimų nurodomos tolesnės gairės Komisijai
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-13

Europos Komisija patenkinta Audito Rūmų sprendimu, kad finansinėse ataskaitose nurodyta teisinga Bendrijų 2006 m. finansinė padėtis. Kiek tai susiję su mokėjimais, Komisija atkreipia dėmesį į patobulinimus ir sutinka, kad būtina imtis veiksmų, siekiant sumažinti klaidų riziką, kuri, auditorių nuomone, tam tikrose politikos srityse vis dar per didelė.

  „Džiugu, kad Audito Rūmai dabar patvirtina iš viso daugiau nei 40 % mokėjimų, palyginti su maždaug trečdaliu pernai ir tik 6 % prieš trejus metus. Su dauguma žemės ūkio išlaidų susijusios klaidos dabar nesiekia reikšmingumo lygio. Rezultatų suvestinė taip pat rodo, kad pagerėjo padėtis vidaus politikos ir išorės veiksmų srityse, kurias tiesiogiai valdo Komisija, – sakė už administravimą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas. – Mes labai stengiamės mažinti klaidų riziką tiek ES, tiek valstybių narių mastu. Mano tikslas – siekti pažangos visose srityse, visų pirma kiek tai susiję su struktūrinių fondų veikla. Mes nedvejodami sustabdysime mokėjimus nacionalinėms valdžios institucijoms, jeigu jų kontrolės sistemos veiks netinkamai. Toks atvejis neseniai buvo JK, kur sustabdėme 1,7 mlrd. EUR mokėjimus.“

  ES apskaitos knygos: tikra ir teisinga padėtis

  Metinėje ataskaitoje Europos Audito Rūmai pateikė iš esmės teigiamą nuomonę apie ES finansines ataskaitas: Audito Rūmai patvirtino, kad „finansinėse ataskaitose visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindėta finansinė Bendrijų padėtis ir jos veiklos rezultatai“. Šiais metais grynasis klaidų lygis yra 0,7 % grynųjų įsipareigojimų.

  Mokėjimai: kai kuriose srityse rizika dar per didelė

  Audito Rūmai taip pat pareiškė nuomonę apie mokėjimų į ES iždą ir iš jo (t. y. pagrindinių operacijų) tvarkingumą. Audito Rūmų nuomone, yra per daug klaidų, susijusių su mokėjimais, kurie skirti atskiriems įvairių rūšių ES lėšų gavėjams.

  Šiuos mokėjimus kai kuriais atvejais vykdo Europos Komisija (pvz., mokslinių tyrimų, švietimo ir kultūros sritys), ES nepriklausančios šalys ir tarptautinės organizacijos (pvz., išorės pagalba), tačiau daugiausia mokėjimų – net 80 % ES biudžeto – vykdo ES valstybės narės (struktūriniai fondai ir iš dalies žemės ūkio sritis) pagal bendrą Europos Komisijos atsakomybę.

  Audito Rūmai patvirtina mokėjimus, kai klaidų rizika yra 2 % arba mažesnė – tai taikoma daugumai žemės ūkio išlaidų, administracinėms išlaidoms ir didelei daliai pasirengimo narystei pagalbos. Audito Rūmai nepateikė besąlygiško patikinimo pareiškimo dėl likusių rūšių ES išlaidų.

   

  Klaidų mažinimas

  Europos Komisija imasi priemonių klaidų rizikai ir jų poveikiui mažinti:

  –       ji užsibrėžė tikslą iki Barroso Komisijos mandato galiojimo pabaigos suteikti pagrindą teigiamam Audito Rūmų patikinimo pareiškimui gauti;

  –       ji nuolat tobulina kontrolės sistemas ir glaudžiai bendradarbiauja su visomis valstybėmis narėmis, kad užtikrintų veiksmingesnę jų vykdomą kontrolę; ji įgyvendina dvimetį veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti visus kontrolės sistemų ir Audito Rūmų pasiūlytos integruotos kontrolės sistemos koncepcijos neatitikimus;

  –       ji nagrinėja Audito Rūmų nustatytų klaidų rūšis, kad išsiaiškintų, ar reikia toliau tobulinti kontrolę, turint omenyje vietoje atliekamų patikrų sąnaudas.

  Toliau pateiktoje nuorodoje paaiškinama, kokių pagrindinių rūšių būna klaidos ir koks jų poveikis, kaip Komisija gali susigrąžinti lėšas ir ką ji tobulina, kad išspręstų Audito Rūmų nurodytas problemas.

  http://ec.europa.eu/budget/documents/implement_control_en.htm#audits_cont_rep

  SPEECH/07/707

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.