The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija atskleidžia šiuolaikinės bendrosios rinkos visiems viziją
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-20

Remdamasi sėkminga patirtimi Europos Komisija parengė Europos bendrosios rinkos modernizavimo iniciatyvų paketą, kuriuo siekiama suteikti europiečiams daugiau privalumų. Atsiradus bendrajai rinkai padidėjo bendrovių konkurencingumas, sumažėjo kainos, atsirado daugiau pasirinkimo galimybių vartotojams, o Europa tapo patrauklesnė investuotojams. Komisijos siūlomos priemonės grindžiamos plačiomis konsultacijomis. Jomis bus užtikrinama, kad dėl bendrosios rinkos atsirastų dar daugiau galimybių pasinaudoti globalizacijos privalumais, vartotojai turėtų daugiau galių, sudaromos geresnės sąlygos mažosioms įmonėms, skatinamos naujovės ir išlaikomi aukšti socialiniai ir aplinkos standartai. Be kitų itin svarbių politinių veiksmų, šiandien Komisijos priimtame bendrosios rinkos pasiūlymų pakete numatytos šios iniciatyvos: padėti vartotojams naudotis sutartinėmis teisėmis ir atlyginti užsienyje patirtą žalą; teikti vartotojams ir mažosioms įmonėms tikslesnę informaciją; taisyti trūkumus tuose sektoriuose, kur bendrosios rinkos nauda galėtų būti didesnė; siūlyti Smulkiojo verslo aktą;įvesti „tyrėjo pasą“;paaiškinti, kaip ES taisyklės taikomos paslaugoms ir bendrus socialinius interesus tenkinančioms paslaugoms; ir skatinti, kad visoje ES būtų teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos. 

  Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė:„Šiandieniniu paketu į pirmą vietą iškeliami vartotojai ir mažosios įmonės.Tai – naujo bendrosios rinkos etapo pradžia. Reikia stengtis, kad jau turimas tvirtas pagrindas padėtų dirbti dar geriau. Taigi tokiomis iniciatyvomis, kaip antai: vartotojo švieslentė, Smulkiojo verslo aktas ir „Bendrosios rinkos pagalbos tarnyba“, siekiame suteikti daugiau galių vartotojams ir mažosioms įmonėms. Mes imsimės veiksmų, kad būtų pašalinti trūkumai tose srityse, kur vartotojams nesuteikiama galimybė naudotis visais bendrosios rinkos privalumais, kaip jau esame padarę tarptinklinio judriojo ryšio rinkoje. Bendrojoje rinkoje visiems itin svarbus socialinis aspektas, štai kodėl šiandien Komisija taip pat pateikia savo socialinę viziją ir siūlo specialų paslaugų ir bendrus socialinius interesus tenkinančių paslaugų kokybės gerinimo būdą. Šiuo darniu paketu siekiama, kad bendrąja rinka būtų dar labiau skatinamas Europos atsakas į globalizaciją, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, užtikrinamos sąžiningos kainos ir gerinama socialinė ir aplinkos apsauga.“

  Suteikti galių vartotojams

  Komisija siekia suteikti vartotojams daugiau teisių ir informacijos, nes tai ne tik būtų naudinga vartotojams, bet ir būtų skatinama konkurencija ir naujovių diegimas.Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį bus siūlomos griežtesnės maisto produktų ženklinimo etiketėmis taisyklės.2008 m. bus pasiūlytos naujos iniciatyvos: vartotojų sutartinių teisių ir kolektyvinio žalos atlyginimo, t. y. iš įvairių ES vietų susibūrusių žmonių, kurių skundai dėl tos pačios bendrovės yra vienodi, galimybės teikti grupinį ieškinį.Bus pasiūlyta priemonių vaistų rinkos priežiūrai pagerinti ir informacijai apie vaistus tikslinti.Komisija pateiks pasiūlymų, kaip toliau integruoti mažmeninių finansinių paslaugų rinkas, didinti vartotojų finansinį raštingumą, paprasčiau keisti banko sąskaitas be uždarymo mokesčių.

  Padaryti globalizaciją naudingą europiečiams

  Komisija pasiryžusi siekti, kad globalizacija būtų naudinga visiems europiečiams ir kad stambieji verslininkai, naudodamiesi neproporcingai didele rinkos galia, negalėtų „nusigriebti visos grietinėlės“.

  Taigi Komisija imsis veiksmų tose rinkose, kurios vartotojams neteikia privalumų.Tekstilės pramonės pavyzdys parodė, kad dėl tam tikrų trūkumų ir nekompetentingumo prekybos atvėrimo nauda ne visada pasiekia vartotojus.Komisija smulkiau išnagrinės tam tikrus sektorius ir pasiūlys politikos priemonių neveiksmingoms rinkoms taisyti.

  Komisijos pakete nustatyta, kaip globalizuotame pasaulyje Europa gali padidinti bendrosios rinkos laimėjimus derėdamasi su trečiosiomis šalimis dėl rinkų atvėrimo ir teisės aktų konvergencijos, grindžiamos Europos geriausia patirtimi.

  Smulkiojo verslo aktas Europai

  2008 m. Komisija pasiūlys Smulkiojo verslo aktą.Juo siekiama sumažinti biurokratiją, suteikti MVĮ daugiau galimybių naudotis Europos programomis, padidinti viešųjų pirkimų sutarčių dalį ir sumažinti kliūčių tarpvalstybinei veiklai vykdyti, įskaitant Europos mažųjų bendrovių statutą.Komisija ištirs, kaip mokesčių politika veikia MVĮ augimą.

  Žinios ir naujovės bendrojoje rinkoje

  Nauja standartizavimo strategija bus siekiama, kad mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatai pasiektų rinkas ir paskatintų diegti energijos taupymo technologijas. Be praėjusią savaitę pristatyto elektroninių ryšių paketo (žr. IP/07/1677) – geriausio naujos bendrosios rinkos pavyzdžio, 2008 m. Komisija pasiūlys universaliųjų paslaugų ir e. valdžios sistemų sąveikos iniciatyvas.Komisija sieks pažangos diegiant bendrą ES patentų apsaugos tvarką ir siūlys įvesti „tyrėjo pasą“ tyrėjų judumui paskatinti.

  Geresnis kasdieninis bendrosios rinkos valdymas

  Patikslintoje Bendrijos Lisabonos programoje, gruodžio mėnesį skelbiamoje su vidurio laikotarpio strategine ataskaita apie 2005 spalio mėn. augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją, bendrosios rinkos prioritetai bus atskleisti tiksliau nei iki šiol.Valstybės narės bus prašomos į rengiamas Lisabonos strategijos ataskaitas įtraukti informaciją apie bendrosios rinkos funkcionavimą.

  Komisija su vyresniaisiais nacionaliniais pareigūnais nustatys būdus, kaip padėti valstybėms narėms diegti ir vykdyti įvairių sričių ES politiką, pavyzdžiui, pasitelkti nacionalinio lygmens bendrosios rinkos centrus.Prireikus Komisija ryžtingai spręs pažeidimų bylas ir taip padės tinkui SOLVIT, be teisminio proceso išsprendžiančiam 80°% jam skiriamų bylų. 

  Komisija pradėjo bandomąjį projektą „Bendrosios rinkos atstovai“, kurie visų pirma lankysis Komisijos atstovybėse šalyse narėse ir aiškins šiandieninio paketo esmę suinteresuotosioms šalims, nacionalinės ir vietos žiniasklaidos atstovams.Taip pat kuriama nauja „vieno langelio“ bendrosios rinkos pagalbos piliečiams ir verslui tarnyba.

  Bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje (žr. IP/07/991) nuo 2008 m. bus apžvelgiami ne delsimo perkelti į nacionalinę teisę atvejai ir pažeidimai, o bendri bendrosios rinkos rezultatai, taip pat „vartotojo švieslentė“, kurioje nušviečiami vartotojų rinkų rezultatai.

  Socialinis aspektas

  Bendrojoje rinkoje socialinis aspektas visada buvo labai svarbus. Jos sėkmė visada buvo susijusi su solidarumu ir sanglauda.

  Į šiandieninį paketą irgi įtraukta Komisijos socialinės sistemos sparčiai kintančiame XXI amžiuje vizija. Jame aprašoma, kad globalizacijos amžiuje visiems Europos piliečiams turi būti suteikta galimybių naudotis ištekliais, kad galėtų daugiau pasiekti gyvenime ir naudotis didėjančios gerovės vaisiais.

  Komisijos socialinėje vizijoje pripažįstamas investicijų (visų pirma valstybių narių, prie kurių įvairiais būdais prisidėtų Europa) į tam tikras sritis poreikis.  Tos sritys – tai jaunimas, karjeros galimybės, ilgesnis ir sveikesnis gyvenimas, lyčių lygybė, įtrauktis ir nediskriminavimas, judumas ir integracija, kultūra, dalyvavimas ir dialogas.

  Kurti socialinę viziją padeda Komisijos konsultacijos „Socialinės tikrovės apžvalga“, vyksiančios iki 2008 m. vasario 15 d. Į jų rezultatus bus atsižvelgta atnaujintoje socialinėje darbotvarkėje, kurią Komisija pateiks 2008 m. viduryje. Daugiau žr. MEMO 07/.

  Bendrus interesus tenkinančios paslaugos

  Į paketą įtrauktas ir Komisijos komunikatas dėl Europos bendrus interesus tenkinančių paslaugų, tarp jų ir bendrus interesus tenkinančių socialinių paslaugų. Jame pabrėžiamas prie Lisabonos sutarties projekto pridėto Protokolo dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų, kuriame parodoma politinė šių paslaugų svarba, vaidmuo.

  Dar daugiau, į Komunikatą įtrauktos iniciatyvos padaryti Bendrijos įgyvendinimo taisykles, visų pirma valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų taisykles, aiškesnes ir padėti valstybės institucijoms, paslaugų teikėjams ir vartotojams jas geriau suprasti ir taikyti.

  Iš esmės ES vidaus rinkos ir konkurencijos taisyklės taikomos bendrus ekonominius interesus tenkinančioms paslaugoms, teikiamoms už atlygį, pvz., telekomunikacijų, energijos tiekimo, transporto ir pašto paslaugoms. Tačiau šios taisyklės taikomos atsižvelgiant į tų paslaugų specifiką, kad nebūtų sudaroma kliūčių joms teikti. Neekonominės bendrus interesus tenkinančios paslaugos, tokios kaip policijos, teisingumo ir pagrindinės socialinės apsaugos paslaugos, šiose taisyklėse nenumatytos. Aiškinant šias taisykles ypatingas dėmesys skiriamas socialinėms paslaugoms. (Daugiau žr. MEMO/07)

  Komunikate taip pat siūloma socialinių paslaugų, kaip antai socialinio būsto, vaikų priežiūros, paramos šeimoms ir asmenims, kuriems reikia pagalbos, kokybės skatinimo strategija. Šis komunikatas yra baltosios knygos ir konsultacijų su plačiąja visuomene tąsa. Jame atsižvelgta ir į Europos Parlamento indėlį į šiuos debatus. Tačiau svarbiausia, kad jame plėtojami principai, nustatyti specialiame prie Lisabonos sutarties pridėtame Protokole dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų. Tai yra pagrindinė naujovė, suteikianti tvirtą bendrus interesus tenkinančių paslaugų aiškinimo pagrindą. Komisija ketina pereiti nuo debatų prie darbų ir pasiūlyti praktinių specifinių sričių reformų. Tikslas – išsaugoti bendrus interesus tenkinančių paslaugų socialinio aspekto vaidmenį ir skatinti, kad paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos, o dėl to pagerėtų piliečių gyvenimo kokybė. 

  Aplinkos apsaugos aspektas

  Europos patirtis saugant aplinką ir kuriant mažai anglies išskiriančių technologijų ekonomiką paveikė pasaulio požiūrį ir sukūrė naujas Europos ir eksporto rinkas ekologiškoms prekėms ir paslaugoms. Reikia nuolat stebėti bendrąją rinką ir užtikrinti, kad rinkos kainos atitiktų tikrąją visuomenei skirtų prekių ir paslaugų vertę. Tvarumo siekimas yra naujovių ir investicijų į ateities kartas varomoji jėga.

  Pagrindinė informacija

  Be pagrindinio politikos dokumento „Bendroji rinka XXI a. Europai“, pakete yra: bendrosios rinkos laimėjimų apžvalga (pagrindinius statistinius duomenis žr. MEMO 07/464); dokumentas apie tai, kad geriau tvarkantis ir valdant pagerinti bendrąją rinką; dokumentas apie išorės aspektą (kaip bendroji rinka gali sustiprinti Europos įtaką pasaulyje); dokumentas apie pagrindinių rinkų ir sektorių stebėjimo tobulinimą; ir politikos dokumentai apie bendrus interesus tenkinančiais paslaugas, tarp jų ir bendrus interesus tenkinančias socialines paslaugas, ir socialinę viziją Europai (žr. MEMO 07/).

  2006 m. gegužės mėn. komunikate „Piliečių darbotvarkė. Siekiant rezultatų Europai“ Komisija paskelbė plačią bendrosios rinkos apžvalgą. Ji pateikė tarpinę ataskaitą ES lyderiams, 2007 m. kovą susirinkusiems į Europos Vadovų Tarybą, kur Komisija buvo paprašyta parengti „plačių užmojų išsamią“ strategiją. Dėl naujų bendrosios rinkos prioritetų turėtų būti sutarta 2008 m. Vadovų Tarybos pavasario susitikime.

  Visus bendrosios rinkos paketo dokumentų tekstus rasite svetainėjehttp://ec.europa.eu/citizens_agenda/

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.