The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Žaislų sauga. Komisija skelbia vartojimo gaminių saugos reikalavimų peržiūrą ir džiaugiasi didele Kinijos pažanga
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-22

Komisijos narė Meglena Kuneva šiandien patvirtino keliolika iniciatyvų, kuriomis bus siekiama pagerinti šiuo metu ES įteisintų gaminių saugos kontrolės priemonių taikymą ir įgyvendinimą. Artimiausiais mėnesiais pradedamos įgyvendinti prioritetinės priemonės apima išsamų įmonių taikomų saugos priemonių tiekiant žaislus auditą (numatoma baigti 2008 m. pirmąjį ketvirtį), nemažai specialių priemonių nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ir muitinės vykdomai pavojingų vartojimo gaminių priežiūrai sustiprinti ir tikslinę priemonę, kuria Komisija reikalauja tinkamai įspėti apie magnetų, esančių žaisluose, keliamą pavojų. Prioritetu liks ir glaudesnis bendradarbiavimas su Kinija ir JAV. Paskutinėje RAPEX (skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartojimo gaminius sistema) ataskaitoje apie Kiniją pažymima, kad Kinijos institucijos padarė didelę pažangą imdamosi taisomųjų veiksmų, kad sustabdytų pavojingų prekių srautą į Europos rinką. Ataskaitoje pažymima, kad per trijų mėnesių laikotarpį (nuo 2007 m. liepos iki rugsėjo mėn.) nuodugniai ištirti 184 pranešimai, o dviejose ankstesnėse 2007 m. liepos mėn. ir 2006 m. gruodžio mėn. ataskaitose nurodoma, kad iš viso buvo ištirti tik 84 pranešimai. Taisomieji veiksmai vykdyti 43 % atvejų. Iki 2007 m. gruodžio mėn. Kinija įdiegs RAPEX sistemos pavyzdžiu sukurtą nacionalinę keitimosi informacija sistemą, kad galėtų koordinuoti regionų veiksmus ir veiksmingai gerinti bendradarbiavimą.

  Komisijos narė M. Kuneva pasakė: „Šiame pasaulyje neįmanoma suteikti 100 % garantijų. Tačiau įmanoma sukurti iškeltiems uždaviniams vykdyti tinkamą sistemą. Įmanoma užtikrinti kuo geresnį visų grandžių veikimą. Įmanoma gamintojams, importuhttps://eudel.lt/wp-content/themes/oq3707sxaukeibjfa4fiu680048/files/lietuva/news_hp/press_releases_lithuania/otojams, mažmenininkams ir valstybėms bei es sudaryti sąlygas greitai nustatyti ir spręsti bet kokias naujas problemas. galiu jus 100 % patikinti, kad esu tvirtai įsipareigojusi užtikrinti kuo didesnį mūsų piliečių saugumą.”

  Situacijos apžvalgos rezultatai

  1.  Ekonominių operacijų vykdytojai

  Teisiškai už saugių žaislų tiekimą rinkai pirmiausia yra atsakingos pramonės įmonės. Jos ėmėsi efektyvių veiksmų pavojingiems gaminiams iš rinkos pašalinti, tačiau nuolat didelis per RAPEX sistemą teikiamų pranešimų skaičius rodo, kad įmonėms vis dar sunku užtikrinti žaislų saugumą (ypač pradėjus platinti gaminius). Šioje srityje bus vykdomi tokie prioritetiniai veiksmai:

  –       išsamus įmonių taikomų saugos priemonių tiekiant žaislus auditas; rezultatų laukiama 2008 m. pirmąjį ketvirtį;

  –       Kinijos partnerių ir kitų rinkų pramonės atstovų informavimas apie ES žaislų saugos standartus ir mokymas, taip pat kiti veiksmai sėkmingo pavojingų vartojimo gaminių pašalinimo iš rinkos statistikai gerinti;


  –       vartotojų pasitikėjimui atgauti skirti konkretūs veiksmai, vadinamasis saugos paktas, kurie bus rengiami 2008 m. dalyvaujant gamintojams, mažmenininkams ir importuotojams.

  2.Valstybių narių veiksmai

  Valstybių narių priežiūros institucijos iš esmės buvo budrios ir teigiamai reagavo į pranešimus bei veiksmingai vykdė savanorišką pavojingų vartojimo gaminių pašalinimą iš rinkos. Šioje srityje bus vykdomi tokie prioritetiniai veiksmai:

  –       Kadangi specialių saugos reikalavimų dėl magnetų, esančių žaisluose, nėra ir dar tik ketinama persvarstyti atitinkamus standartus, Komisija, remdamasi bendros gaminių saugos direktyvos 13 straipsnio nuostatomis, sukurs tikslinę priemonę, pagal kurią bus privaloma tinkamai įspėti apie magnetų, esančių žaisluose, keliamą pavojų.

  –       2008 m. sausio mėn. pasinaudojusi „Rezultatų suvestine geresnėms vartotojų rinkoms užtikrinti“, Komisija paskelbs lyginamuosius nacionalinių priežiūros institucijų veiklos duomenis ir paskatins diskusijas šia tema. 2008 m. Komisija taip pat paskelbs trejų metų (EMARS atlikto) tyrimo, kuriame analizuojama 15-os valstybių narių geroji patirtis rinkos priežiūros srityje, rezultatus.

  –       Muitinių ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas taps prioritetu; visų pirma bus siekiama pagerinti muitinių keitimosi informacija apie pavojų sistemų (RIF) ir skubaus keitimosi informacija apie pavojingus maisto produktus ir vartojimo gaminius sistemų (RAPEX ir RASFF) sąveiką.

  –       Gaminių tiekimo atsekamumas yra esminės svarbos, norint imtis veiksmingų priemonių rinkoje aptikus nesaugių gaminių. Komisijos darbo su valstybėmis narėmis ir tarptautiniais partneriais prioritetas – parengti praktinius šios srities problemų sprendimus, galbūt net oficialesnį teisinį reikalavimą užtikrinti vartojimo gaminių atsekamumą.

  3. Tarptautinis bendradarbiavimas. Kinija ir JAV

  RAPEX ataskaitoje apie Kiniją nurodyta, kad Kinijos administracijos dėjo dideles pastangas gerindamos RAPEX sistemos veiksmingumą.

  –       Komisija siūlys didesnę techninę paramą ir daugiau mokymų, visų pirma naują vidaus keitimosi informacija apie pavojų sistemą kuriančiai Kinijai. Atsekamumas liks prioritetinis uždavinys.

  –       Pagal ES ir Kinijos prekybos projektą bus atliktas gaminių saugos kontrolės mechanizmų Kinijoje tyrimas ir nustatytos tolesnio bendradarbiavimo sritys.


  –       JAV ir Europos Sąjunga suinteresuotos dvišaliu bendradarbiavimu sprendžiant gaminių saugos ir importo kontrolės uždavinius. Aktyvus pastarųjų mėnesių bendradarbiavimas bus tęsiamas tiek techniniu, tiek politiniu lygmeniu, visų pirma suburiant bendrą darbo grupę gaminių ir (arba) importo saugumo klausimais, atskaitingą Transatlantinei ekonomikos tarybai.

  4.Teisinis pagrindas

  –       Bus persvarstoma Žaislų direktyva, pasiūlymas bus pateiktas 2008 m. pirmąjį ketvirtį.

  –       Bus priimtas „naujuoju požiūriu“ grindžiamas teisės aktų rinkinys, siekiant pagerinti rinkos ir muitinių priežiūrą.

  http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.