The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Klimato kaita. Balio konferencijoje reikia pradėti derybas ir apibrėžti naujo Jungtinių Tautų susitarimo gaires
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-11-27

Gruodžio 3–14 d. Balyje (Indonezija) vyks Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija, kurioje turi būti susitarta pradėti derybas dėl plačių užmojų išsamaus visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos po 2012 m., kai baigsis pirmasis Kioto protokole numatytų įsipareigojimų laikotarpis. Tarpvyriausybinei klimato kaitos komisijai (IPCC) neseniai pateikus nerimą keliantį dabartinės ir būsimos klimato kaitos vertinimą, toks susitarimas – svarbiausias Komisijos ir ES valstybių narių tikslas. Už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavros Dimas dalyvaus Balio konferencijos aukšto lygio susitikime, kuris vyks gruodžio 12–14 d. Prieš tai gruodžio 8–9 d. bus surengtas prekybos ministrų susitikimas dėl klimato problemų, susijusių su prekyba, o gruodžio 10–11 d. – finansų ministrų susitikimas, kuriame bus aptariamas technologijų, ribojančių išskiriamo anglies dioksido kiekį, finansavimas.

   

  „IPCC pateikti moksliniai klimato kaitos įrodymai yra įtikinami ir kelia susirūpinimą, – sakė Komisijos narys S. Dimas.– Vienintelis tinkamas atsakas į tai – suaktyvinti bendras pastangas, kad būtų sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.Būtent dėl to Balyje būtina susitarti pradėti derybas dėl plačių užmojų išsamaus visuotinio susitarimo dėl klimato ir nustatyti gaires, kuriose būtų išdėstyti svarbiausi susitarimo aspektai.Konferencijoje taip pat turi būti numatyta derybas užbaigti iki 2009 m. pabaigos.“

  Komisijos narys pridūrė:„Būsimuoju susitarimu turi būti siekiama užtikrinti, kad, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, pasaulio klimatas neatšiltų daugiau kaip 2ºC, ir taip užkirsti kelią pražūtingiausiems klimato kaitos padariniams.Balio susitikimas – viena iš geriausių progų susitarti dėl tokio apribojimo, kuriuo būtų pagrįstos mūsų derybos per artimiausius dvejus metus.“

  Spalio 30 d. Aplinkos ministrų taryba nustatė ES poziciją šiuo klausimu.ES siūlo, kad susitarimas dėl klimato po 2012 m. turėtų būti grindžiamas aštuoniais pagrindiniais principais:

  –       Siekti, kad, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, pasaulio klimatas neatšiltų daugiau kaip2ºC.Kad šis įsipareigojimas būtų įgyvendintas, būtina užtikrinti, kad per artimiausius 10–15 metų išlakų kiekis nustotų didėti, o po to iki 2050 m., palyginti su 1990 m. lygiu, turėtų būti sumažintas bent 50 %.

  –       Užtikrinti, kad išsivysčiusios šalys įsipareigotų dar labiau sumažinti bendrą išlakų kiekį.ES siūlo, kad, palyginti su 1990 m. lygiu, išsivysčiusios šalys iki 2020 m. išlakų kiekį iš viso sumažintų 30 %, o iki 2050 m. – 60–80 %.Kol bus pasiektas atitinkamas susitarimas, ES atskirai įsipareigojo iki 2020 m. savo išlakų kiekį sumažinti bent 20 %.2008 m. pradžioje Komisija pasiūlys teisinių priemonių paketą, kuris sudarytų sąlygas siekti šio tikslo.


  –       Užtikrinti pakankamą ir veiksmingą kitų šalių, ypač sparčiai besivystančių, indėlį, kuris leistų sumažinti dėl jų ūkio plėtros padidėjusį išlakų kiekį.

  –       Stiprinti ir plėsti pasaulinę anglies dioksido rinką, be kita ko pasitelkiant lanksčias naujoviškas ir pažangias sistemas.Atsižvelgiant į ES išlakų prekybos schemos taikymo rezultatus galima teigti, kad anglies dioksido rinka veikia.

  –       Didinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, kurti ir diegti ekologiškas technologijas, būtinas išlakų kiekiui mažinti.

  –       Aktyviau siekti prisitaikyti prie klimato kaitos.Būtina stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant neišvengiamos klimato kaitos sukeliamas problemas, ypač padėti skurdžiausioms ir pažeidžiamiausioms šalims.

  –       Spręsti problemas, susijusias su tarptautinio oro susisiekimo ir laivybos išlakomis.ES jau svarsto galimybę oro susisiekimą įtraukti į ES išlakų prekybos schemą.

  –       Mažinti dėl miškų kirtimo į aplinką išlakų, kurios sudaro iki 20 %visųCO2 išlakų, kiekį.

  Diskusijos dėl klimato kaitos ribojimo po 2012 m. prasidėjo prieš dvejus metus. ES mano, kad dabar šis procesas turi peraugti į konkrečias derybas dėl naujo visuotinio susitarimo.

  Vienas iš šių diskusijų aspektų – neformalus 192 Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalių dialogas dėl ilgalaikio bendradarbiavimo.ES siekia, kad po šio dialogo, kurį oficialiai vainikuos Balio susitikimas, prasidėtų oficialios derybos dėl visų pagrindinių būsimojo susitarimo principų.Tuo pat metu 176 Kioto protokolo šalys aptaria naujus pramoninėms šalims nustatytus išlakų mažinimo tikslus, kuriais turėtų būti pakeisti 2008–2012 m. tikslai.

  Gruodžio 8–9 d. prekybos ministrų susitikimas bus gera proga aptarti įvairioms veiklos sritims aktualius klimato klausimus, susijusius su prekyba.Gruodžio 10–11 d. rengiamo finansų ministrų susitikimo pagrindinis tikslas – kur nukreipti ir kaip padidinti bendras investicijas į technologijas, ribojančias išskiriamą anglies dioksido kiekį.ES yra įsipareigojusi aktyviau veikti, kad būtų užtikrintas reikiamas finansavimas, be kita ko plėtojant pasaulinę anglies dioksido rinką ir pasitelkiant tokias priemones kaip Pasaulinis energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondas (GEEREF).

  Be to, Komisija plačiau paaiškins savo iniciatyvą kurti Visuotinį klimato kaitos aljansą su skurdžiausiomis besivystančiomis šalimis, kurias labiausiai paveiks klimato kaita ir kurios turi mažiausiai galimybių spręsti dėl to kylančias problemas (žr. IP/07/1352).

  Bendroji informacija

  Balio susitikime vyks 13-oji JTBKKK šalių konferencija (COP-13) ir trečiasis Kioto protokolo šalių susitikimas (COP/MOP-3).

  Aukšto lygio susitikime Europos Sąjungai atstovaus ES trijulė – Portugalijos aplinkos ministras Francisco Nunes Correia, Slovėnijos aplinkos ministras Janezas Podobnikas ir Komisijos narys Stavrosas Dimas.

  Išsamesnė informacija

  http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.