The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Audito Rūmų ataskaita patvirtina, Komisijos nuomone, kad būtina reformuoti žuvininkystės kontrolę
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-12-06

Šiandien Europos Komisija palankiai įvertino Audito Rūmų paskelbtą duomenų rinkimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (BŽP) ataskaitą. Komisija jau buvo nusprendusi, kad BŽP kontrolės teisinės sistemos persvarstymas bus 2008 m. darbo programos strateginis prioritetas, o Audito Rūmų ataskaita patvirtina, kad būtina iš esmės reformuoti kontrolės politiką pagal BŽP.

  Audito Rūmai atliko išsamų šių sričių auditą tiek pačios Komisijos funkcijų, tiek to, kaip BŽP taisykles įgyvendina šešių valstybių narių (Danijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Prancūzijos) žuvininkystės valdymo institucijos. BŽP kontrolės, duomenų rinkimo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmai valstybėse narėse įgyvendinami laikantis ES lygmeniu nustatytos sistemos. Audito Rūmai šiose srityse nustatė esminių trūkumų, kurie galėtų kelti grėsmę tinkamam sužvejotų žuvų kiekio apribojimais grindžiamos žuvininkystės valdymo politikos veikimui. Komisija daugeliu klausimų pritaria Audito Rūmų išvadoms, kurios paremia jos poziciją, kad 2002 m. BŽP reforma šiose srityse buvo nepakankama. Komisija jau pasiūlė teisės aktų, kuriais turėtų būti išspręstos kai kurios Audito Rūmų nurodytos problemos, visų pirma duomenų rinkimo srityje. Dabar Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis bei su visomis suinteresuotosiomis šalimis, spręs likusius klausimus ir užtikrins, kad BŽP taptų tikrai tausia Europos žuvininkystės sistema.

  Už žuvininkystės ir jūrų reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Joe Borgas teigė: „Audito Rūmų ataskaita buvo paskelbta svarbiu momentu. Antrąjį 2008 m. pusmetį Komisija numato pateikti naują Žuvininkystės kontrolės reglamentą. Dauguma Audito Rūmų išvadų sutampa su mūsų analize. Dabar Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis Taryboje ir su visomis suinteresuotosiomis šalimis naudodamasi Audito Rūmų išvadomis, kad sukurtų veiksmingą BŽP kontrolės sistemą.“

  2002 m. BŽP reformą paskatino poreikis modernizuoti ir sustiprinti reguliavimo sistemą, kad ji tikrai atitiktų paskirtį. Nuo tada Komisija pateikė kelis pasiūlymus konkrečiose srityse, kurias dabar tyrė Audito Rūmai. Į kai kurias su duomenų rinkimu ir valdymu susijusias technines problemas, nurodytas ataskaitoje, atsižvelgta neseniai priimtame reglamente dėl elektroninių pranešimo sistemų. Komisijos įsipareigojimą sukurti tinkamas kontrolės ir vykdymo užtikrinimo priemones įrodo neseniai priimtas reglamentas dėl neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereguliuojamos (NNN) žvejybos, kuriame apibendrinamas kontrolės „nuo tinklo iki stalo“ principas.

  Audito Rūmai pasirinko nagrinėti konkrečias duomenų rinkimo, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo pagal BŽP sritis, nes manė, kad šios sritys yra būtinos tinkamam sužvejotų žuvų kiekio apribojimais grindžiamos žuvininkystės valdymo politikos veikimui užtikrinti.


  Audito Rūmai visų pirma nusprendė, kad:

  –       valstybių narių renkami žvejybos duomenys yra nepatikimi, neišsamūs ir jais remiantis negalima nustatyti bendro sugauti leidžiamo kiekio (BSLK) ir kvotų,

  –       nacionalinės pažeidimams nustatyti ir užkirsti jiems kelią skirtos inspektavimo procedūros nėra veiksmingosir

  –       nustačius pažeidimus nacionalinių valdžios institucijų skiriamos sankcijos nėra pakankamai griežtos, kad nuo jų atgrasytų.

  Audito Rūmai taip pat nurodo, kad Komisijai nepakanka galių laiku ir įtikinamai daryti spaudimą valstybėms narėms, nesilaikančioms BŽP įpareigojimų, ir priemonių veiksmingai tikrinti valstybių narių pateiktus duomenis arba įvertinti jų vykdomo inspektavimo rezultatus.

  Audito Rūmai daro išvadą, kad veiksmingos sužvejotų žuvų kiekio apribojimais grindžiamos politikos neįmanoma įgyvendinti be tinkamo duomenų rinkimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo.

  Komisija iš esmės pritaria ataskaitos išvadoms, kurios daugeliu klausimų sutampa su jos atlikta BŽP trūkumų šiose srityse analize.Daugelį Audito Rūmų ataskaitoje nustatytų trūkumų būtų buvę galima pašalinti, jei Komisija būtų buvusi įgaliota efektyviai veikti šiose srityse.

  Audito Rūmai taip pat tvirtina, kad dėl pernelyg didelio laivyno pajėgumo pernelyg eikvojami žuvų ištekliai ir pranešama apie mažesnį nei tikrasis sužvejotų žuvų kiekį, bei apgailestauja, kad įgyvendinant BŽP reformą atsakomybė už pajėgumų sumažinimą buvo palikta valstybėms narėms.Komisija mano, kad ES lygmeniu yra teikiamos paskatos pernelyg dideliam pajėgumui sumažinti, nes skiriama finansinė parama eksploatacijos nutraukimo programoms, ir kad ankstesnė žvejybos pajėgumų kontrolės politika yra neveiksminga.

  Numatyta, kad nuodugnus BŽP kontrolės reglamento persvarstymas bus 2008 metų prioritetas, o Komisija ir toliau iš esmės svarstys, kaip turėtų būti tęsiama 2002 m. reforma.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.