The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Šengeno erdvės plėtra. Įgyvendinamas Europos tikslas – laisvas asmenų judėjimas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-12-20

2007 m. gruodžio 21 d. Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija prisijungs prie Šengeno erdvės. Tarp šių šalių ir 15 dabartinių valstybių narių bus panaikinta vidaus sausumos ir jūros sienų kontrolė.

  Tai akivaizdi idealaus laisvo asmenų judėjimo išraiška – po naujausio plėtros etapo laisvo judėjimo zonos išorės sausumos siena pailgės 4 278 kilometrais.

  Europos Komisijos Pirmininkas José Manuel Barroso sakė: “Nuo šiandien žmonės galės netikrinami prie vidaus sausumos ir jūros sienų be rūpesčių keliauti po 24 Šengeno erdvės šalis – nuo Portugalijos iki Lenkijos ar nuo Graikijos iki Suomijos. Sveikinu devynias naujas Šengeno nares, ES pirmininkaujančią Portugaliją bei visas ES valstybes nares ir dėkoju joms už pastangas. Veikdami drauge mes ne tik panaikinome sienų kontrolę – žmogaus sukurtas kliūtis taikai, laisvei ir vienybei Europoje, bet ir sudarėme sąlygas sustiprinti apsaugą”.

  Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už laisvę, teisingumą ir saugumą atsakingas Komisijos narys Franco Frattinis pareiškė: „24 valstybių teritorija be vidaus sienų – tai unikalus istorinis laimėjimas. Labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad galėjau prie to prisidėti. Įsijungti į Šengeno erdvę nelengva. Reiškiu pagarbą visoms naujoms valstybėms narėms, įdiegusioms svarbias šiuolaikiškas sienų apsaugos sistemas. Iš esmės Šengeno plėtra rodo, kad ES vykdo įsipareigojimą palengvinti teisėtą keliavimą po ES šalis bei į ES ir kartu sustiprinti mūsų išorės sienų apsaugą bei visų ES piliečių saugumą“.

  Dėl plėtros visi padidėjusioje Šengeno erdvėje gyvenantys piliečiai keliaus greičiau ir paprasčiau. Nuo gruodžio 21 d. jie netikrinami pasienyje galės keliauti nuo Pirėnų pusiasalio iki Baltijos šalių ar nuo Graikijos iki Suomijos. Tai vieningos Europos simbolis, kuriuo išreiškiama Europos piliečių pagrindinė laisvo judėjimo teisė.

  Skirtingose sienų pusėse gyvenančioms šeimoms, giminaičiams ir draugams bus lengviau lankyti vieniems kitus. Nebebus nuolatinių eilių pagrindiniuose sienų kirtimo punktuose. Pasienio regionai vystysis drauge, nes keliauti iš vieno regiono į kitą bus lengviau. Tikėtina, kad padaugės turistų. Tai turės teigiamą poveikį infrastruktūrai – tą akivaizdžiai patvirtina ankstesnių plėtros etapų duomenys: pavyzdžiui, Zalcburgo ir Berchtesgadeno pasienyje gyvenantys piliečiai naudojasi abiejų šalių infrastruktūra, įskaitant didelį prekybos centrą Austrijoje ir didelį sveikatos bei sporto paslaugų centrą Vokietijoje.

  Norint panaikinti vidaus sienų kontrolę reikia, kad valstybės narės vienos kitomis pasitikėtų. Atlikusios griežtą tarpusavio vertinimą, valstybės narės įsitikino, kad bet kuri valstybė narė yra pasirengusi saugoti visos ES išorės sienas ir išduoti vizas, galiojančias visoje Šengeno erdvėje. Naujosios valstybės narės nenuilstamai dirbo, kad padarytų pažangą vykdydamos išorės sienų kontrolę, vizų politiką, užtikrindamos duomenų apsaugą ir policijos bendradarbiavimą.

  Prieš nusprendžiant dėl galimos narystės kruopščiai patikrintas valstybių narių prisijungimas prie Šengeno informacinės sistemos, kurioje dalijamasi informacija apie ieškomus, dingusius, neįleistinus asmenis ir apie prarastą ar pavogtą nuosavybę. Lapkritį teisingumo ir vidaus reikalų ministrai nutarė, kad visos šalys kandidatės atitinka Šengeno sistemos teisyno kriterijus. To nebūtų buvę įmanoma pasiekti be finansinio solidarumo. Naudodamosi Šengeno priemone, kuriai buvo skirtas beveik milijardas eurų, naujosios šalys narės sugebėjo įveikti veiksmingos sienų apsaugos kūrimo sunkumus ir tapti visateisėmis Šengeno erdvės partnerėmis.

  Tikrinimas prie išorės sienų liks toks pats, nes naujosios ES valstybės narės nuo įstojimo laikosi Šengeno išorės sienų apsaugos teisyno. Vienintelis skirtumas – naujosios valstybės narės taip pat tikrins trečiųjų šalių piliečius Šengeno informacinėje sistemoje (SIS). Dėl SIS prieinamumo policijos pajėgoms abiejose sienos pusėse pagerės ir sustiprės sienų apsauga.

  Sąžiningi keliautojai po išsiplėtusią Europą keliaus greičiau ir paprasčiau. Trečiųjų šalių piliečiai keliaus su viena Šengeno viza, ir jiems nebereikės atskirų nacionalinių vizų.

  Daugiau apie Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Frattinio darbą skaitykite svetainėje

  http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/webroot/welcome/default_en.htm

   

  Bendroji Šengeno plėtros apžvalga

  1985 m. birželio 14 d. nedideliame Liuksemburgo mieste Šengene Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų vyriausybės pasirašė susitarimą, siekdamos suteikti galimybę „…visiems valstybių narių piliečiams laisvai kirsti vidaus sienas…“ ir sudaryti sąlygas „laisvam prekių ir paslaugų judėjimui“.

  1990 m. birželio 19 d. penkios šalys steigėjos pasirašė Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo. Prie šios konvencijos 1990 m. lapkričio 27 d. prisijungė Italija, 1991 m. birželio 25 d. – Ispanija ir Portugalija, 1992 m. lapkričio 6 d. – Graikija, 1995 m. balandžio 28 d. – Austrija, 1996 m. gruodžio 19 d. – Danija, Švedija ir Suomija.

  Siekdamos prisijungti prie šios konvencijos, 1996 m. gruodžio 19 d. bendradarbiavimo susitarimą su valstybėmis narėmis taip pat pasirašė Norvegija ir Islandija. 

  1995 m. kovo 26 d. Šengeno teisynas pradėtas visapusiškai taikyti Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Ispanijoje ir Portugalijoje, nuo 1998 m. kovo 31 d. ­Austrijoje ir Italijoje, nuo 2000 m. kovo 26 d. Graikijoje. Galiausiai nuo 2001 m. kovo 25 d. Šengeno teisynas įsigaliojo Norvegijoje, Islandijoje, Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje.

  1999 m. Amsterdamo sutarties protokolais šis teisynas buvo įtrauktas į Europos Sąjungos teisinę sistemą. 1999 m. gegužės 20 d. Taryba priėmė sprendimą, kuriame pagal atitinkamas Europos bendrijos steigimo ir Europos Sąjungos sutarčių nuostatas buvo nustatytas Šengeno teisyno nuostatų ar sprendimų teisinis pagrindas.

  Šengeno teisyno taikymo naujosiose valstybėse narėse vertinimas

  Per pastaruosius dvejus metus valstybių narių ekspertai atliko naujųjų valstybių narių vertinimą pagal Šengeno kriterijus. 2006 m. buvo surengti 58 vizitai, per kuriuos buvo vertinama duomenų apsauga, policijos bendradarbiavimas, sausumos, jūrų ir oro išorės sienų kontrolė bei vizų politika. 2007 m. buvo surengta 15 pakartotinio vertinimo vizitų ir atliktas naujas jūrų ir oro sienų kontrolės vertinimas. Taip pat baigtas devynių vizitų, per kuriuos buvo tikrinta Šengeno informacinė sistema (SIS), vertinimas.

  Nors vertinant dalyvavo ir Komisijos ekspertai, už vertinimą atsakinga Taryba.

  Vertinant ypač tikrinta, ar naujosios valstybės narės tinkamai ir veiksmingai taiko papildomas priemones, kad būtų galima panaikinti vidaus sienų kontrolę. Lankantis valstybėse narėse buvo vertinama išorės sienų kontrolė, vizų politika, duomenų apsauga, policijos bendradarbiavimas ir Šengeno informacinė sistema.

  Šiuo metu vertinimas pagal Šengeno kriterijus jau baigtas ir aišku, kad Estijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Latvijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje visose minėtose srityse Šengeno teisynas taikomas tinkamai.


  Procedūra

  ES valstybių narių, siekiančių nebekontroliuoti vidaus sienų, vertinimas pagal Šengeno kriterijus pradedamas kiekvienos šios valstybės, manančios, kad ji atitinka visas išankstines sąlygas, prašymu. Šengeno valstybės narės atsakingos už tai, kad būtų nustatyta, ar valstybės narės atitinka visas išankstines sąlygas, o Taryba atsakinga už vertinimą.

   

  Chronologinė įvykių seka

  •        2004 m. lapkričio 5 d. Hagoje įvykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose Taryba, Komisija ir valstybės narės raginamos „imtis visų reikiamų priemonių, kad kuo skubiau būtų panaikinta vidaus sienų kontrolė, jei bus įvykdyti visi reikalavimai taikyti Šengeno acquis“.

  Devynios iš valstybių, 2004 m. tapusių ES narėmis (Vengrija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva ir Malta), pareiškė, kad bus pasirengusios būti vertinamos jau 2006 m. (išskyrus su SIS susijusį teisyną).

  •        2006 m. sausis–spalis. Sausio mėn. pabaigoje pradėta vertinti duomenų apsauga, policijos bendradarbiavimas, išorės sienų kontrolė ir vizų politika. Vertinimas baigtas spalio mėn.

  •        2006 m. gruodžio mėn. Atlikus bendradarbiavimo visose Šengeno srityse vertinimą, Taryba priėmė išvadas dėl vertinamų valstybių narių pasirengimo. Šiose išvadose nurodyti trūkumai bei sudarytas kiekvienos šalies vietų, kuriose 2007 m. reikia dar kartą apsilankyti, sąrašas.

  •        2007 m. spalio mėn. Priėmus šias išvadas, 2007 m. apsilankyta rekomenduotose vietose; vertinimas baigtas 2007 m. spalio mėn. 2007 m. rugsėjo ir spalio mėn. buvo vertinama, kaip naujosios valstybės narės naudojasi Šengeno informacine sistema.

  •        2007 m. lapkričio 8–9 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba priėjo prie išvados, kad minėtos valstybės narės atitinka visas išankstines vidaus sienų kontrolės panaikinimo sąlygas.

  •        2007 m. gruodžio 6 d. Taryba priėmė sprendimą ir patvirtino vidaus sienų kontrolės panaikinimo datą.

  •        2007 m. gruodžio 21 d. (00:00) panaikinama sausumos ir jūrų vidaus sienų kontrolė.

  •        2008 m. kovo 30 d. panaikinama vidaus sienų kontrolė oro uostuose.

   

  Pagrindiniai vertinimo rezultatai

  2006 m. gruodžio mėn. baigus vertinimo vizitus remiantis kiekvienos srities vertinimo ataskaitomis parengtos pirmosios išvados apie vertinamų šalių pasirengimą.Tais atvejais, kai buvo nustatyta rimtų trūkumų arba kai statybos darbai nebuvo pakankamai pasistūmėję į priekį, buvo prašoma dar kartą aplankyti šias vietas. Parengtas kiekvienos šalies vietų (dažniausia oro uostų ir sienos kirtimo punktų), kurias reikėjo aplankyti dar kartą, sąrašas.

  2007 m. dar kartą aplankius šias vietas, buvo nustatyta, kad visose srityse padaryta didelė pažanga.

  Apsilankius vertinamose valstybėse narėse buvo matyti, kad jos yra gerai pasirengusios taikyti Šengeno teisyno su SIS nesusijusias nuostatas ir pakankamai pasirengusios taikyti su SIS susijusias nuostatas. Todėl nebuvo jokių kliūčių 2007 m. gruodžio mėn. priimti 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą, kuriuo leidžiama panaikinti vidaus sausumos ir jūrų sienų kontrolę nuo 2007 m. gruodžio 21 d., o oro sienų kontrolę – nuo 2008 m. kovo 30 d.


  Šengeno priemonė

  Pagal Stojimo akto 35 straipsnio 1 dalį buvo parengta vadinamoji Šengeno priemonė – laikina priemonė padėti Estijai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Slovakijai ir Slovėnijai nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. pabaigos naujiems ES išorės sienos darbams, susijusiems su Šengeno teisyno įgyvendinimu ir išorės sienų kontrole, finansuoti (skirta 961 mln. EUR).

  Šengeno priemonė buvo panaudota veiklai, susijusiai su investicijomis į ES išorės sienų techninę įrangą ir infrastruktūrą, diplomatinių ir konsulinių atstovybių modernizavimą, pasirengimą naudoti Šengeno informacinę sistemą (SIS II) bei vizų informacinę sistemą (VIS), techninį ir kalbų mokymą.

  Finansavimas naudojant Šengeno priemonę

  Mln. EUR

  EE

  LV

  LT

  HU

  PL

  SI

  SK

  Iš viso

  Iš viso 2004–2006 m.

  77,01

  79,7

  151,6

  165,7

  313,87

  119,8

  53,58

  961,45

   

  Šengeno priemonė taip pat bus naudojama Šengeno teisynui Bulgarijoje ir Rumunijoje įdiegti. Nuo 2007 m. didelę finansinę pagalbą teikia ir Europos išorės sienų fondas (1820 mln. EUR 2007–2013 m.)

  Šengeno erdvės plėtra.Skaičiai

  • Naujųjų Šengeno valstybių narių išorės sienų ilgis.

   

  Sausumos išorės sienos

   

   

  Valstybė narė

  Sausumos išorės sienos su

  Ilgis, km

   
   

  Estija

  Rusija

  294

   

  Vengrija

  Kroatija

  344

   

  Serbija

  174

   

  Ukraina

  136

   

  Latvija

  Baltarusija

  167

   

  Rusija

  282

   

  Lietuva

  Baltarusija

  679

   

  Rusija

  272

   

  Lenkija

  Rusija

  210

   

  Baltarusija

  418

   

  Ukraina

  535

   

  Slovakija

  Ukraina

  97

   

  Slovėnija

  Kroatija

  670

   

  Iš viso

   

  4278

   

   

   

  Jūrų išorės sienos

   

   

  Valstybė

  narė

  Jūrų išorės sienos

  Ilgis, km

   
   

  Estija

  Baltijos jūroje

  769

   

  Latvija

  Baltijos jūroje

  498

   

  Lietuva

  Baltijos jūroje

  120

   

  Malta

  Viduržemio jūroje

  246

   

  Lenkija

  Baltijos jūroje

  440

   

  Slovėnija

  Adrijos jūroje

  47

   

  Iš viso

   

  2120

   

   

  •       Bendras Šengeno erdvės gyventojų skaičius.Bendras 24 Šengeno valstybių narių gyventojų skaičius yra 404 921 039 (Eurostato 2007 m. duomenys).

   

  •       Duomenų rinkimo laikotarpis.2 metai (2006–2007 m.)

  •       2006 m. vertinimo vizitų skaičius.58 vizitai: tikrinta duomenų apsauga, policijos bendradarbiavimas, sausumos, jūrų ir oro išorės sienų kontrolė.

  •       2007 m. vertinimo vizitų skaičius.15 vizitų: pakartotinio vertinimo vizitai, naujas jūrų ir oro sienų kontrolės vertinimas.

  •       9 valstybių Šengeno informacinės sistemos vertinimas baigtas 2007 m.

  Klausimai ir atsakymai.Šengeno erdvės plėtra. Vidaus sienų kontrolės panaikinimas

   

  Kurios „naujosios“ valstybės narės šių metų pabaigoje prisijungs prie Šengeno erdvės?

  Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija.

   

  Kurios valstybės narės priklauso Šengeno erdvei?

  Austrija, Belgija, Danija, Prancūzija, Suomija, Vokietija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Švedija ir dvi asocijuotosios šalys Norvegija ir Islandija.

   

  Kada prie Šengeno erdvės prisijungs Kipras, Rumunija ir Bulgarija?

  Šios valstybės narės gruodžio pabaigoje prie Šengeno erdvės neprisijungs.Pirmiausia turi būti baigtas Kipro, Rumunijos ir Bulgarijos vertinimas pagal Šengeno kriterijus, tik tuomet jos galės prisijungti prie Šengeno erdvės.Kol kas tiksli data nenumatyta.

   

  Kada bus panaikinta vidaus sienų kontrolė?

  Sausumos ir jūrų vidaus sienų kontrolė bus panaikinta 2007 m. gruodžio  21 d., o oro vidaus sienų kontrolė – 2008 m. kovo 30 d.

   

  Kaip Šengeno plėtra paveiks piliečius?

  Vidaus sienų kirtimas.

  Visi teisėtai į Šengeno erdvę atvykę asmenys gali kirsti naujųjų Šengeno valstybių narių vidaus sienas bei sienas tarp šių valstybių netikrinami pasienyje.Vidaus sienos – tai valstybių narių sausumos sienos, oro uostai, iš kurių skrendama į Šengeno valstybes ir į kuriuos atskrendama iš Šengeno valstybių, ir jūrų uostai, iš kurių į  Šengeno valstybes ir iš jų reguliariai plaukia keltai.

  Reikėtų atkreipti dėmesį, kad panaikinus vidaus sienų kontrolę, nesumažės policijos įgaliojimai vykdyti veiklą prie vidaus sienų.

  Šengeno erdvė.

  Trečiųjų šalių piliečiai, kuriems reikalinga viza (Reglamentas  (EB) Nr.539/2001 su daliniais pakeitimais, padarytais reglamentais 453/2003 ir 1932/2006), gali po visą Šengeno teritoriją keliauti su Šengeno viza, jiems nebereikia naujųjų valstybių narių vizų.

  Trečiųjų šalių piliečiai, turintys galiojantį Šengeno valstybių narių išduotą leidimą gyventi (žr. 2006 m. spalio mėn. 13 d. OL C 247 ir 2007 m. liepos 6 d. OL C 153), gali keliauti su šiuo galiojančiu leidimu neprašydami vizos.

   

  Ar gali asmuo Šengeno teritorijoje keliauti be paso arba kitų kelionės dokumentų?

  Valstybės narės gali reikalauti, kad būdami jų teritorijoje asmenys turėtų dokumentus arba juos nešiotųsi. Šis reikalavimas bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje netrukus.

  Panaikinus vidaus sienų kontrolę, jūrų ir oro uostuose asmenys vis tiek gali būti tikrinami saugumo sumetimais.

   

  Kokios trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos?

  Turėti

  • galiojantį pasą arba kelionės dokumentą;
  • jeigu reikalaujama, galiojančią Šengeno vizą (Šengeno valstybės narės išduotas leidimas gyventi prilygsta Šengeno vizai);
  • pakankamai lėšų pragyventi numatytos viešnagės laikotarpiu;
  • nebūti įtrauktam į neįleistinų asmenų sąrašą;
  • nekelti grėsmės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai ar tarptautiniams santykiams.

   

  Atvykimo sąlygos trečiųjų šalių piliečiams, kertantiems vienos iš naujųjų Šengeno valstybių narių išorės sieną, nekinta, išskyrus tai, kad jie bus tikrinami ne tik nacionalinėse informacinėse sistemose, bet ir Šengeno informacinėje sistemoje.Iš tiesų,  naujosios valstybės narės jau nuo įstojimo į ES dienos taiko Šengeno kontrolės prie išorės sienų taisykles.

  ES piliečiai įleidžiami į kitų ES valstybių narių teritorijas parodę galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę, nebent asmuo keltų realią ir pakankamai rimtą grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui.

  Mokesčiai

  Trumpalaikė viza kainuoja 60 EUR.Tam tikrais atvejais kaina gali būti sumažinama arba mokesčio nereikalaujama pagal nacionalinę teisę, jei viešnagės paskirtis –  kultūrinių interesų skatinimas, užsienio ar plėtros politikos vykdymas arba tai yra labai svarbu visuomenei.

  Daugiau informacijos rasite

  http://ec.europa.eu/justice_home/faq/freetravel/faq_freetravel_en.htm

   

  Žemėlapis

   

   

  Related Information

  Nuotrauka: www.pasienis.lt

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.