The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Vartotojų politika: pradeda veikti Komisijos inicijuota naujoji vartotojų reikalų tyrimo sistema
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2008-01-31

Šiandien Europos Komisijos narė Meglena Kuneva paskelbė, kad pradedamas naujas „Vartotojų rinkos stebėjimo“ (angl. Consumer Market Watch) procesas. Jo metu bus tiriama, kaip veikia įvairių ekonomikos sektorių rinkos žvelgiant iš vartotojų perspektyvos. Naująjį procesą sudarys du etapai. Pirmuoju etapu bus atlikta išsami mažmeninių rinkų analizė pagal 5 vartotojams svarbius rodiklius – kainas, skundus, kaip dažnai vartotojas pasirenka kitą paslaugų teikėją ar prekių tiekėją, pasitenkinimą ir saugą. Šitaip bus tiriami atvejai, galimai rodantys blogą rinkos veikimą.

   

  Dėl šių trūkumų, kurie gali rodyti, kad mažmeninėje rinkoje yra vartotojų pasirinkimą iškreipiančios arba vartotojams trukdančios praktikos, vėliau gali būti pradėtas antrasis proceso etapas – kryptingas nuodugnus vartotojų rinkos tyrimas ir taikomos korekcinės priemonės.  Viena iš ilgalaikio „Vartotojų rinkos stebėjimo“ proceso gairių yra vartotojų reikalai įvairiose valstybėse narėse apskritai ir mažmeninės vidaus rinkos integracijos lygis.   Procesas papildys naujojoje „Bendrosios rinkos peržiūroje“ pasiūlytą stebėseną ir analizę. Šiandien paskelbti pirmieji tyrimo rezultatai aiškiai rodo, kad pagrindinėse srityse trūksta išsamių ES mastu palyginamų duomenų. Kaupti tokius duomenis yra didžiausias vartotojų politikos uždavinys ateityje. Remdamasi įrodymais, gautais išanalizavus daugiau nei 20 sektorių (paslaugų ir prekybos) duomenis, Europos Komisijos narė M. Kuneva paskelbė, kad bendradarbiaus su Komisijos nariu Ch. McCreevy, kad šios iniciatyvos būtų pritaikytos mažmeninėje finansinių paslaugų rinkoje. Tai ypač susiję su mažmeninės bankininkystės sąlygomis vartotojams. Atlikti išsamią šio sektoriaus vartotojų padėties analizę yra prioritetas 2008 m.

  „Per penkiolika metų bendroji rinka nuėjo ilgą kelią, tačiau mes manome, kad vartotojai vis dar negauna to, ko nusipelnė. Šia nauja priemone bus tiriama faktinė vartotojų padėtis rinkose.  Kas nuvilia vartotojus, kad jie nusprendžia pasirinkti kitą paslaugą ar prekę?  Ką galima pasakyti apie sudėtingą kainų skaičiavimą? Ką galima pasakyti apie paslėptus mokesčius, susietus ir sugrupuotus pasiūlymus? Šie naujieji tyrimai yra sistemingas realybės tyrimas siekiant įsitikinti, kad su vartotojais elgiamasi sąžiningai.  Europa žengia labai svarbų žingsnį, vartotojų interesus padarydama svarbiu savo politikos reikalu.“

  Tyrimas

  Pirmojo tyrimo rezultatai pateikti 2008 m. vartotojų vertinimo suvestinėje.  Ši pirmoji suvestinė parengta remiantis įvairių Europos Komisijos tarnybų (įskaitant konkurencijos, informacinės visuomenės, įmonių ir vartotojų reikalų) ir savo darbą su nacionalinėmis statistikos tarnybomis koordinuojančio Eurostato (Europos Bendrijų statistikos tarnyba) pateiktais duomenimis.Dauguma duomenų jau paskelbti viešai.


  Rezultatai

  Pagrindinis pirmojoje suvestinėje nustatytas faktas yra išsamių palyginamųduomenų, nusakančių svarbiausias vartotojų problemas, trūkumas.  2008 m. ir vėliau reikia labai daug dirbti, kad glaudžiai bendradarbiaujant su valstybių narių statistikos tarnybomis, vartotojų organizacijomis ir vartotojų reikalų reguliavimo institucijomis šie įrodymai būtų surinkti.   Pagrindiniai uždaviniai 2008 m.:

  –       pradėti konsultacijų procesą dėl vartotojų skundų klasifikavimo sistemos sukūrimo visoje ES;

  –       dirbant kartu su Eurostatu ir nacionalinėmis statistikos tarnybomis nustatyti palyginamuosius kainų duomenis;

  –       daugiau sektorių  stebėti vartotojų pasitenkinimą.

  Per pirmąjį tyrimą nustatyti vartotojų rodikliai (kainos, kito paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pasirinkimas, skundai, ir t. t.) pagal šalis ir pagal sektorius rodo galimai blogą kai kurių vartotojų rinkų veikimą mažmeniniu lygiu. Tokios rinkos gali būti toliau tiriamos. Penketu pavyzdžių parodomos kai kurios vartotojų patiriamos problemos mažmeniniame lygyje.  Pavyzdžiui:

  –       1. Vartotojų organizacijos teigia, kad skaitmeninių fotoaparatų kainos 30 % gali skirtis  net kaimyninėse šalyse[1].Kaip tai suderinama su vadinamąja „bendrąja“ rinka?

  –       2. Duomenimis iš Portugalijos patvirtinta, kad apie 90 % abonentų nenaudoja tarifo, padedančio mažinti jų mobiliųjų komunikacijų sąnaudas.Atlikus tyrimą nustatyta, kad kiekvienas Portugalijos vartotojas dėl to per metus vidutiniškai praranda apie 100 eurų[2].

  –       3. Kodėl fiksuotojo ryšio telefono paslaugos Belgijoje 20 % brangesnės nei Olandijoje?Galbūt dėl mokesčių, o gal ir ne.Mes norime žinoti.Italijoje elektra du kartus brangesnė nei Suomijoje ar Graikijoje.Kodėl?

  –       4. Banko sąskaitų aptarnavimo vidutiniai mokesčiai: įvairiose valstybėse narėse jie kinta nuo nulio iki daugiau kaip 80 eurų.Kodėl?

  –       5. Energetikos sektoriaus rinkose yra sumaišties, ir vartotojams labai sunku suprasti ir palyginti pasiūlymus. Todėl jie nekeičia tiekėjo. Atlikus tyrimą Jungtinėje Karalystėje nustatyta, kad 20–30 % vartotojų, kurie, liberalizavus energetikos rinką, 2000 m. pakeitė tiekėjus, iš tikrųjų sudarė blogesnes sutartis[3].

  Tolesni žingsniai

  Tęsiant darbą daugelyje svarbių sektorių – galima paminėti telekomunikacijų ir energetikos sritis – bus nagrinėjamos iškeltos problemos. Atsižvelgdama į išteklius ir remdamasi suvestinės pateiktais įrodymais, Europos Komisijos narė M.Kuneva paskelbė tris svarbiausias veiklos sritis 2008 m.

  –       1.  Mažmeninės finansinės paslaugos.  Remdamiesi Komisijos atliktu darbu mažmeninių finansinių paslaugų srityje, atliksime gilesnę analizę, ypač atsižvelgdami į vartotojo interesus.  Bus atliktas specialus tyrimas, siekiant geriau suprasti kainų skaidrumo, palyginamumo ir vartotojų judumo finansinių paslaugų sferoje veiksnius.  Rezultatai bus paskelbti po metų.


  –       2.  Plataus vartojimo prekių pirkimas kitoje valstybėje narėje (fotoaparatų, kompaktinių plokštelių, knygų).Vartotojai nelinkę pirkti plataus vartojimo prekių kitoje valstybėje narėje,  o jų kainų skirtumus reikia toliau tirti.  Tai bus prioritetinė veiklos sritis, ir 2008 m. bus paskelbta ataskaita.

  –       3Žalos atlyginimas vartotojams.Vartotojų pasitikėjimas, kad jų skundai bus nagrinėjami ar žala atlyginama savo šalyje ir toje valstybėje, kurioje jie pirko prekę, yra labai menkas.  Šioje srityje bus toliau kryptingai dirbama.

  Bendroji informacija

  Pastebėta, kad daugėja sektorių, kurių mažmeninėje rinkos dalyje atsirado ir plito praktika, kuri atrodo iškreipia vartotojų pasirinkimą bei elgesį ir gali net sukurti veiksmingai konkurencijai trukdančias kliūtis.  Šitaip galima pavadinti klaidinančią ir sudėtingą kainų nustatymo strategiją, kuria sumažinama vartotojo galimybė palyginti pasiūlymus ir priimti geriausią sprendimą.Pavyzdžiui, vartotojų elgsenos nukrypimus  išnaudojanti  komercinė praktika, patraukliais pasiūlymais siekiant iškreipti vartotojų pasirinkimą, arba susiejant pasiūlymus ir pridedant  smulkesnes paslaugas, į kurias pirkdami stambesnį pirkinį vartotojai neatkreipia dėmesio.  Didelį susirūpinimą kelia ir kiti akivaizdūs būdai vartotojų pasirinkimo galimybėms siaurinti – nesąžiningos sutarčių sąlygos, kurios „pririša“ vartotoją ir apsunkina kito tiekėjo pasirinkimą.

  Rinkos tyrimo priemonių yra ir Europos Komisijoje, ir valstybėse narėse.Tai konkurencijos tyrimai ir faktų nustatymo misijos, siekiant išaiškinti vidaus rinkos kūrimui trukdančias kliūtis.Paprastai akcentuojama „sveika“ verslo aplinka ir remiamasi įmonių pateikta informacija.„Vartotojų rinkos stebėjimas“ suteiks galimybių įvertinti ar mes sukūrėme tinkamas paskutinio mažmeninės prekybos etapo, kai vartotojas  prekę įsigyja,sąlygas.Mes norime, kad galutinis sandoris įvyktų priimant neiškreiptą sprendimą ir turint pakankamai informacijos. Taip būtų skatinama sveika konkurencija, paremta tik prekių ir paslaugų kokybe.

  http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm

  Asmuo ryšiams: Helen Kearns, tel.: +32 2987638  Išsamiau: EU Consumer MarketWatch. Questions & Answers


   

  [1] Pirkimo testas Nr. 515, 2007 m. gruodžio mėn.

  [2] 2005 m. vasario mėn. DECO/PRO TESTE duomenys.

  [3] „Ar vartotojai tiekėjus pakeičia geresniais tiekėjais?”Chris Wilson ir Catherine Price, CCP Working paper, 2006 m. gegužės mėn.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.