The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija priėmė Baltąją knygą apie sportą
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

11/07/2007

IP/07/1066  Briuselis, 2007 m. liepos 11 d.

Europos Komisija šiandien priėmė pirmą plataus masto sporto srities iniciatyvą. Baltojoje knygoje siekiama pateikti strateginių gairių dėl sporto vaidmens ES. Joje, nepažeidžiant ES teisės reikalavimų, pripažįstama, kad sportas yra svarbus socialiniu ir ekonominiu požiūriu. Ši Baltoji knyga − pastaraisiais dvejais metais vykusių išsamių konsultacijų su sporto organizacijomis, pvz., olimpiniais komitetais ir sporto federacijomis, valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, rezultatas, įskaitant šių metų vasario mėn. internete pradėtą konsultaciją, kurios metu Komisija gavo 777 atsakymus.

  „Ši Baltoji knyga − Komisijos indėlis į Europos diskusijas apie sporto svarbą kasdieniame mūsų gyvenime. Ja didinamas sporto matomumas vykstant ES politikos formavimo procesui, visuomenė informuojama apie sporto sektoriaus poreikius bei ypatumus ir nustatomi atitinkami tolesni ES lygmens veiksmai“,  − sakė Europos Komisijos narys, atsakingas už švietimą, kultūrą ir jaunimą, . įskaitant sportą, Jánas Figelis.

  Jis teigė: „Baltosios knygos įgyvendinimas gali padėti pamatus būsimiems ES paramos veiksmams sporto sektoriuje, kadangi neseniai vykusioje Europos Vadovų Taryboje buvo atnaujinta galimybė į Sutartį įtraukti nuostatą apie sportą“.

  Baltoji knyga apie sportą − pirmoji plataus masto Komisijos sporto srities iniciatyva.

  Baltojoje knygoje laikomasi subsidiarumo principo, atsižvelgiama į sporto organizacijų savarankiškumą ir dabartinę ES teisės sistemą. Atsižvelgiant į esamą ES kompetenciją, joje plėtojama sporto ypatumų sąvoka.

  Šia iniciatyva siekiama suteikti daugiau teisinio aiškumo suinteresuotosioms šalims. Komisija pirmą kartą įvertina Europos Teisingumo Teismo praktiką ir Komisijos sprendimus sporto srityje.

  Be to, Baltojoje knygoje siūlomi konkretūs veiksmai pagal Pjero de Kuberteno vardu pavadintą išsamų veiksmų planą. Veiksmų plane aptariami visų pirma socialiniai ir ekonominiai sporto aspektai, pvz., visuomenės sveikata, švietimas, socialinė įtrauktis, savanoriška veikla, išorės santykiai ir sporto finansavimas.

  Numatoma plėtoti struktūrinį dialogą su sporto organizacijomis, pvz., Europos sporto federacijomis, Europos ir nacionalinėmis skėtinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Europos ir nacionaliniai olimpiniai komitetai, ir Europos nevyriausybinėmis sporto organizacijomis.

  Komisija remsis Baltąja knyga ateityje vykdydama su sportu susijusią veiklą. Veiksmų plane pateikiami visų pirma šie pasiūlymai:

  •         parengti naujas fizinės veiklos gaires ir sukurti daugiametį ES sveikatą stiprinančios fizinės veiklos tinklą;

  •         skatinti koordinuotą ES kovos su dopingu metodą, pvz., remti nacionalinių antidopingo organizacijų tinklą;

  •         suteikti Europos ženklą mokykloms, aktyviai remiančioms fizinę veiklą;

  •         pradėti savanoriškos veiklos sporte tyrimą;

  •         gerinti galimybes remti socialinę įtrauktį ir integraciją per sportinę veiklą; šiuo tikslu naudoti ES programas ir fondus, tokius kaip „Progress“, „Visą gyvenimą trunkantis mokymasis“, „Veiklus jaunimas“, „Piliečių Europa“, Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas ir Europos integracijos fondas;

  •         skatinti teisėsaugos tarnybas ir sporto organizacijas keistis operatyvine informacija ir praktinėmis žiniomis bei dalintis patirtimi smurtinių bei rasistinių išpuolių prevencijos patirtimi;

  •         pasitelkti sportą ES vystymosi politikai vykdyti;

  •         bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis parengti Europos statistinį metodą, skirtą ekonominiam sporto poveikiui įvertinti;

  •         atlikti tyrimą, siekiant ištirti mėgėjų sporto ir sporto visiems finansavimą valstybėse narėse iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių ir šioje srityje vykstančius pokyčius;

  •         atlikti vertinimą, siekiant nuodugniai ištirti žaidėjų agentų veiklą ES ir įvertinti, ar reikalingi ES lygmens veiksmai;

  •         sukurti veiksmingesnę ES lygmens dialogo apie sportą struktūrą, įskaitant kasmetinio Europos sporto forumo rengimą;

  •         pasiūlyti valstybėms narėms stiprinti politinį bendradarbiavimą sporto srityje pagal intensyvesnę tęstinę darbotvarkę, puoselėjant bendrus prioritetus ir nuolat teikiant ataskaitas ES sporto ministrams;

  •         skatinti Europos socialinio dialogo komitetų steigimą sporto sektoriuje ir šiuo atžvilgiu remti šių komitetų darbdavius ir darbuotojus;

  Baltoji knyga apie sportą bus perduota Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, o jos išvados bus pateiktos ES sporto ministrams.

  Spalio mėn. Komisija surengs konferenciją, kurioje su suinteresuotosiomis šalimis aptars Baltąją knygą.

  Baltoji knyga pateikiama adresu: http://ec.europa.eu/sport/index_en.html

  Kontaktams: Frédéric Vincent : +32 2 298 71 66; Sophie Andersson : +32 295 02 08

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.