The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Komisija ragina tobuliau įgyvendinti Bendrijos teisę, kad būtų apsaugoti piliečių ir verslo interesai
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-09-05

Europos Komisija šiandien pateikė keletą pasiūlymų, kaip tobuliau taikyti Bendrijos teisę. Įgyvendindama geresnio reglamentavimo programos prioritetinę dalį, Komisija siekia, kad Bendrijos teisė būtų įgyvendinama veiksmingiau, o piliečių ir verslo atstovų skundai būtų sprendžiami skubiau. Kad Europa išliktų konkurencinga sparčiai kintančiame pasaulyje, svarbu, kad politika būtų formuojama atsižvelgiant į piliečių ir verslo interesus.Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, skelbia galimų patobulinimų programą. Ji įvairiomis priemonėmis siekia nustatyti su įgyvendinimu susijusius klausimus, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant naujus arba iš dalies keičiant esamus teisės aktus.Komisija siekia, kad valstybės narės iš naujo įsipareigotų geriau informuoti piliečius ir spręsti jų bei verslo problemas.Ji įsipareigoja kryptingesniais veiksmais užkirsti kelią problemoms, didinti veiksmingumą – dažniau priimti sprendimus ir nustatyti prioritetus vykdant pradėtas teisines procedūras, siekti didesnio skaidrumo taikant ir įgyvendinant teisę. Siūloma, kad Komisija, Parlamentas ir Taryba strategiškiau planuotų Bendrijos teisės aktų įgyvendinimą, valdymą bei vykdymą ir kruopščiau vertintų rezultatus.

  Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barrosas sakė: „ES politika siekiama patenkinti ES piliečių ir verslo poreikius bei interesus. Įvairioms politikos sritims įgyvendinti skirti ES teisės aktai neatlieka savo funkcijos, jei nėra tinkamai taikomi. Kaip sutarčių sergėtoja, Komisija turi dar veiksmingiau užtikrinti, kad valstybės narės taikytų teisę. Šiandien priimtuose pasiūlymuose pabrėžiamas ES ir valstybių narių partnerystės poreikis siekiant užtikrinti geresnį reglamentavimą visais politikos etapais. Bendrijos teisės įgyvendinimas turi būti visų valstybių narių prioritetas, o kilus problemoms, skundai turi būti sprendžiami veiksmingiau ir skubiau nei dabar.“

  Komisija siūlo keturias pagrindines veiklos kryptis:kryptingesnės prevencinės priemonės;geresnis informavimas ir problemų sprendimas;veiksmingesnis pažeidimų bylų tvarkymas – prioritetų nustatymas vykdant teisines procedūras, kai tebėra neišspręstų problemų, siekiant užtikrinti kuo didesnę naudą kuo didesniam skaičiui suinteresuotųjų šalių;ir didesnis skaidrumas.Parlamentas, Taryba ir visų pirma valstybės narės raginami skirti daugiau dėmesio šiam teisės aktų tobulinimo aspektui.Vienas iš svarbiausių pasiūlymų – Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų stengtis rodyti daugiau iniciatyvos ieškodamos greitų atsakymų į piliečių klausimus ir skundų sprendimo būdų – piliečiai geriau suvoktų savo teises, galėtų lengviau jomis naudotis ir dėl to sumažėtų pažeidimo procedūrų.


  Komisija siūlo šias pagrindines tobulinimo priemones:

  1.  Kryptingesnės prevencinės priemonės

  –       Daugiau dėmesio skirti įgyvendinimo ir vykdymo aspektams visais naujų teisės aktų kūrimo etapais (pvz., vertinant poveikį).

  –       Komisija kiekvienai naujai teisinei priemonei reguliariai skirs informacinius punktus ir ragins valstybes nares elgtis taip pat.

  –       Komisija ir toliau reguliariai trauks į pasiūlymus prievolę pateikti koreliacijos lenteles ir sieks, kad Taryba bei valstybės narės įsipareigotų raginti teikti tokias lenteles.

  –       Tikrinti, ar valstybės narės skatina papildomus teisėjų bei valstybės tarnautojų mokymus.

  2.  Geresnis informavimas ir problemų sprendimas

  –       Komisija sieks, kad valstybės narės įsipareigotų aktyviau ieškoti konstruktyvių ir greitų problemų sprendimų, kad sumažėtų pažeidimų.

  –       Pasiūlymas išbandyti naują darbo metodą – suteikti galimybę valstybėms narėms per trumpą laiką suteikti informaciją ir pasiūlyti sprendimus tiesiogiai piliečiams, siuntusiems Komisijai klausimų ir skundų.

  3.  Komisijos naujas įsipareigojimas siekti, kad pažeidimų bylos būtų tvarkomos veiksmingiau

  –       Komisija pirmenybę teiks tiems atvejams, kurie susiję su didesne rizika ir didesnio masto poveikiu piliečiams bei verslo atstovams.

  –       Bus nustatyti bendrieji prioritetai (nepranešimas apie perkėlimo priemones ir su 228 straipsniu susiję atvejai) ir kasmet nustatomi tam tikrų sektorių prioritetai.

  –       Bus nagrinėjami visi skundai ir pažeidimai, tačiau kai kurie iš jų skubiau nei kiti, atsižvelgiant į jų svarbą ir poveikį.

  –       Komisija dės pastangas, kad sprendimai dėl pažeidimų laiko atžvilgiu būtų priimami kuo nuosekliau, ir taip išvengiama per didelio darbo krūvio, o bylos, kai tik bus parengtos, galėtų būti toliau nagrinėjamos.

  4.  Didesnis skaidrumas

  –       Siekdama sustiprinti institucijų tarpusavio dialogą, Komisija savo metiniuose pranešimuose ateityje skirs daugiau dėmesio strateginiams klausimams, esamos teisės padėties skirtinguose sektoriuose vertinimui, būsimo darbo prioritetams ir planavimui.

  –       Siekiant geriau ir nuosekliau patenkinti interesus, visais pažeidimų nagrinėjimo proceso etapais bus skelbiama apibendrinta informacija išlaikant kontaktų su valstybėmis narėmis turinio ir laiko konfidencialumą.

  –       Komisija siūlo skelbti daugiau informacijos apie Bendrijos teisei įgyvendinti nustatytus galutinius terminus ir apie valstybių narių šios srities rezultatus.

  –       Komisija rūpinsis, kad būtų suteikta laisva prieiga prie jos elektroninės duomenų bazės, kurioje pateiktos nacionalinės perkėlimo priemonės ir koreliacijos lentelės, kol bus priimtos nuostatos dėl prieigos prie nacionalinių duomenų bazių. 

   

  Išsamesnė informacija pateikta Generalinio sekretoriato tinklavietėje adresu

  http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.