The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Atliekų tvarkymas. Komisija imasi teisinių veiksmų prieš aštuonias valstybes nares dėl elektroninių atliekų ir pavojingų medžiagų
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-10-17

Europos Komisija rengiasi imtis teisinių veiksmų prieš aštuonias valstybes nares, kurios į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė ES teisės aktus, reglamentuojančius elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ir šiuose gaminiuose esančių pavojingų medžiagų tvarkymą. Komisija mano, kad trys Baltijos valstybės netinkamai perkėlė į nacionalinę teisę tam tikras elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyvos nuostatas, o šešios valstybės narės į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė direktyvą, kuria nustatomi tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimai. Šiuo metu Komisija tikrina, ar atitinkami kitų valstybių narių teisės aktai atitinka šias direktyvas. Taigi gali būti, kad bus pradėtos ir kitos pažeidimų procedūros.

  Už aplinką atsakingas ES Komisijos narys Stavros Dimas sakė: „Elektros ir elektroninėje įrangoje gali būti daug pavojingų medžiagų. Yra pavojus, kad atsikračius šių prietaisų šios medžiagos pateks į aplinką ir kels pavojų žmonių sveikatai. Šių dviejų direktyvų tikslas – tą pavojų kuo labiau sumažinti, tačiau valstybės narės turi kuo skubiau jas tinkamai perkelti į nacionalinę teisę ir taip užtikrinti savo piliečių saugumą.

   

  Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

  Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyvos[1] tikslas – perdirbti daugiau elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Ja siekiama sumažinti bendrą išmetamų atliekų kiekį. Šioje direktyvoje gamintojams nustatytas įpareigojimas iš vartotojų nemokamai atsiimti panaudotą įrangą ir perdirbti ją. Direktyva taikoma pačiai įvairiausiai įrangai ir prietaisams: šaldytuvams, kompiuteriams, plaukų džiovintuvams, mobiliesiems telefonams ir kt.

  Valstybės narės turėjo perkelti direktyvą į nacionalinius teisės aktus iki 2004 m. rugpjūčio 13 d., o atliekų grąžinimo ir perdirbimo sistemas įdiegti iki 2005 m. rugpjūčio 13 d. Trys Baltijos valstybės (Estija, Latvija ir Lietuva) perkėlė direktyvą netinkamai. Direktyvos perkėlimo trūkumai šalyse nevienodi: yra netinkamai suformuluotų reikalavimų arba perkelti ne visi reikalavimai, surinkimo ir apdorojimo nuostatos neatitinka direktyvos, nereglamentuojamas atliekų išvežimas.

  Todėl pirmuoju pažeidimų procedūros etapu Komisija šioms trims valstybėms narėms siunčia pirmą įspėjamąjį raštą. Dėl to, ar imtis tolesnių veiksmų, Komisija spręs gavusi valstybių narių atsakymus.

  Elektros ir elektroninėje įrangoje esančios pavojingos medžiagos

  Direktyvos dėl pavojingų medžiagų naudojimo[2] tikslas – sumažinti pavojingų atliekų, susidarančių eksploatuojant elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyvoje nurodytų rūšių elektros ir elektroninę įrangą. Todėl šioje direktyvoje nustatytas draudimas naujoje elektros ir elektroninėje įrangoje naudoti tam tikrą normą viršijantį kai kurių sunkiųjų metalų ir antipirenų kiekį. Šis draudimas taikomas visai įrangai, kuri pateikta rinkai nuo 2006 m. liepos 1 d.

  Tiek Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyvą, tiek Direktyvą dėl pavojingų medžiagų naudojimo valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinius teisės aktus iki 2004 m. rugpjūčio 13 d. Komisija mano, kad Belgija, Danija, Lietuva, Malta, Suomija ir Švedija direktyvą į nacionalinę teisę perkėlė netinkamai. Minėtose šalyse šie trūkumai nevienodi, tačiau kelių šalių teisės aktuose esama tų pačių problemų: „gamintojo“ sąvoka apibrėžta neteisingai arba neapibrėžta visai, nuobaudos už direktyvos pažeidimus nustatytos netinkamai arba visai nenustatytos, nenurodyta, kad direktyva taikoma nepažeidžiant ES teisės aktų dėl saugos bei sveikatos reikalavimų ir specialių ES atliekų tvarkymo teisės aktų.

  Todėl Komisija nusprendė šioms šešioms valstybėms narėms išsiųsti pirmuosius raštiškus įspėjimus. Dėl to, ar imtis tolesnių veiksmų, Komisija spręs gavusi valstybių narių atsakymus.

   

  Teisinis procesas

  Sutarties 226 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai imtis teisinių veiksmų prieš įsipareigojimų nevykdančią valstybę narę.

  Jeigu Komisija mano, kad galėjo būti pažeisti ES teisės aktai ir dėl to galima pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, ji išsiunčia įsipareigojimų nevykdančiai valstybei narei oficialų pranešimą (pirmą raštišką įspėjimą) ir paprašo iki nurodytos dienos (paprastai per du mėnesius) pateikti savo pastabas.

  Atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės atsakymą arba jo negavusi, Komisija gali nuspręsti pateikti valstybei narei pagrįstą nuomonę (paskutinį raštišką įspėjimą). Šioje pagrįstoje nuomonėje aiškiai nurodomos galutinės priežastys, kodėl Komisija mano, kad buvo pažeisti ES teisės aktai, ir valstybė narė raginama per nustatytą laikotarpį (paprastai du mėnesius) imtis priemonių padėčiai ištaisyti.

  Jeigu valstybė narė neatsižvelgia į pagrįstą nuomonę, Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teisingumo Teismą. Jei Teisingumo Teismas nustato, kad buvo pažeista Steigimo sutartis, pažeidimą padariusi valstybė narė privalo imtis priemonių padėčiai ištaisyti.

  Steigimo sutarties 228 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai imtis veiksmų prieš valstybę narę, neįvykdžiusią ankstesnio Europos Teisingumo Teismo sprendimo. Šiame straipsnyje taip pat numatyta, kad Komisija gali prašyti Teismo skirti pažeidimą padariusiai valstybei narei piniginę baudą.

  Naujausius statistinius duomenis apie pažeidimus galima rasti tinklalapyje

  http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions

  Bylos Nr.:

  Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva

  Estija 2007/2074

  Lietuva 2007/2075

  Latvija 2007/2076

   

  Direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo

  Belgija 2007/2064

  Danija 2007/2065

  Lietuva 2007/2068

  Malta 2007/2081

  Suomija2007/2353

  Švedija 2007/2354

   

  [1]Direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

  [2]Direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.