The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Energija Europai: veiksminga rinka ir saugus tiekimas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-09-19

Šiandien Europos energetikos politika sulaukė naujo postūmio. Europos Komisija priėmė trečiąjį teisės aktų pasiūlymų[1] paketą, kuriuo kiekvienam ES piliečiui siekiama užtikrinti galimybę laisvai ir veiksmingai rinktis tiekėją ir jo teikiamus privalumus. Komisijos pasiūlymuose daugiausia dėmesio skiriama pasirinkimo galimybei, palankesnėms kainoms, švaresnei energijai ir patikimam tiekimui.

 

  Pasiūlymais remiamas tvarus vystymasis: siekiama skatinti efektyvų energijos naudojimą ir užtikrinti mažesnėms bendrovėms, pvz., investuojančioms į atsinaujinančią energiją, galimybę patekti į energijos rinką. Konkurencingoje rinkoje be kita ko bus užtikrintas patikimesnis tiekimas, nes pagerinus investicijų į elektrines ir perdavimo tinklus sąlygas bus lengviau išvengti elektros energijos ir dujų tiekimo pertrūkių. Bus sustiprintos ir nešališkos konkurencijos su trečiųjų šalių bendrovėmis garantijos.

  Europos Komisijos pirmininkas J. M. Barrosas teigė: „Atvira ir sąžininga energijos vidaus rinka būtina norint užtikrinti, kad ES galėtų kovoti su klimato kaita, padidėjusia priklausomybe nuo importo https://eudel.lt/wp-content/themes/oq3707sxaukeibjfa4fiu680048/files/lietuva/news_hp/press_releases_lithuania/ir pasauliniais konkurentais. vartotojams bei įmonėms turime suteikti geresnes galimybes rinktis ir norime būti tikri, kad trečiųjų šalių bendrovės laikysis mūsų taisyklių.“

  „Per pastaruosius dešimt metų daug nuveikėme kurdami ES energijos vidaus rinką, – sakė už energetiką atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas. Laikas užbaigti šį procesą ir užtikrinti, kad rinkos privalumai būtų realūs ir veiksmingi ir jais galėtų naudotis visi piliečiai bei įmonės. Dabar ES turi imtis būtinų priemonių, kad visi piliečiai galėtų pasirinkti tiekėją ir būti tikri, kad pasirinko geriausiai.“

  „Namų ūkiai ir įmonės galės naudotis konkurencingos energijos rinkos privalumais –galimybe rinktis tiekėjus ir palankesnėmis kainomis. Šie privalumai bus užtikrinti šiandien priimtais pasiūlymais,“ – džiaugėsi už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes.

  Kad vidaus rinka būtų prieinama ir stambiems, ir smulkiems vartotojams, o ES energetikos sektorius taptų saugus, konkurencingas ir tvarus, Komisija siūlo dabartines taisykles papildyti priemonėmis, kuriomis siekiama:

  –       Atskirti produkciją ir tiekimą nuo perdavimo tinklų. Panaikinti diskriminacines tinklų naudojimo sąlygas. Tinklo nuosavybės teisė ir jo valdymas turėtų būti atsieti. Kitaip tariant, reikia atskirti elektros energijos ir dujų tinklų valdymą nuo tiekimo ir gamybos. Pasiūlymuose aiškiai pasakyta, kad Komisija pirmenybę teikia nuosavybės atskyrimui, t. y. kai ta pati bendrovė negali būti ir perdavimo tinklo savininkė, ir energijos gamintoja bei tiekėja. Komisija siūlo ir kitą galimybę – nepriklausomą sistemos operatorių. Ši galimybė leidžia esamoms vertikalios integracijos bendrovėms išlaikyti tinklo nuosavybės teisę, bet tik su sąlyga, kad turtą faktiškai valdytų visiškai su šia teise nesusijusi bendrovė arba institucija. Abi galimybės turėtų paskatinti bendroves investuoti į naują infrastruktūrą, tinklų sujungimą ir naujus energijos gamybos pajėgumus, ir taip išvengti tiekimo pertrūkių ir nereikalingų kainų šuolių.      
  Komisija pripažįsta strateginę Energetikos politikos svarbą. Todėl į pasiūlymų paketą įtrauktos apsaugos priemonės, kuriomis bus užtikrinta, kad trečiųjų šalių bendrovės, siekiančios daryti didelę įtaką ES tinklui arba net jį kontroliuoti, privalės aiškiai ir nedviprasmiškai laikytis tų pačių atskyrimo reikalavimų, kaip ir ES bendrovės. Jei pirkėjas negalės įrodyti, kad jis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriklauso nuo tiekimo ir gamybos, Komisija turės teisę imtis veiksmų.

  –       Palengvinti tarpvalstybinę energijos prekybą.  Komisija siūlo įsteigti Nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, kuri turės teisę priimti privalomus sprendimus ir savo veikla papildys nacionalinių reguliavimo institucijų veiklą. Tai leis tinkamai spręsti tarpvalstybinius klausimus, o ES galės sukurti bendrai veikiančią struktūrą ir užtikrinti tiekimo įvairovę bei patikimumą.

  –       Skatinti veiksmingesnį nacionalinių reguliavimo institucijų darbą. Komisija siūlo priemones valstybių narių reguliavimo institucijų savarankiškumui sustiprinti ir užtikrinti.

  –       Skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir investicijas. Komisija siūlo sukurti naują Europos perdavimo sistemos operatorių tinklą. ES tinklo operatoriai bendradarbiaudami nustatytų bendrus komercinius ir techninius kodeksus bei saugumo standartus, planuotų ir koordinuotų ES lygmens investicijas. Tai taip pat palengvintų tarpvalstybinę prekybą ir padėtų sukurti vienodesnes operatorių veiklos sąlygas.

  –       Daugiau skaidrumo. Pagerinus tinklo valdymo ir tiekimo veiklos skaidrumą, visi turėtų vienodas galimybes naudotis informacija, kainos būtų nustatomos skaidriau, padidėtų pasitikėjimas rinka ir sumažėtų neteisėtų manipuliacijų.

  –       Padidinti solidarumą. Siekdama suartinti nacionalines rinkas, Komisija tikisi valstybėms narėms suteikti daugiau galimybių padėti viena kitai iškilus tiekimo pertrūkio grėsmei.

  Vartotojams bus naudinga ir naujoji Energijos vartotojų chartija, kurią numatoma paskelbti 2008 m. Į ją bus įtrauktos kuro stygiaus mažinimo priemonės, informacija vartotojams apie tiekėjo ir tiekimo pasirinkimo galimybes, administracinių formalumų sumažinimo keičiant tiekėją veiksmai ir vartotojų apsaugos nuo nesąžiningos pasiūlos priemonės. Bus rengiama speciali informavimo apie vartotojų teises kampanija. 

  Siūlomas priemonių paketas buvo numatytas Komisijos parengtoje Europos energetikos politikoje[2], kurią 2007 m. kovo mėn. patvirtino Europos Vadovų Taryba. Joje buvo pabrėžta būtinybė Europos Sąjungai parengti naują energetikos strategiją visų piliečių labui siekiant saugios, tvarios ir mažo anglies dvideginio kiekio ekonomikos.  Visiškai konkurencingos rinkos – pagrindinė sąlyga šiam tikslui pasiekti. Nuo 2007 m. liepos 1 d. ES piliečiai jau gali pasirinkti tiekėją. Naujuoju pasiūlymų paketu siekiama, kad visi tiekėjai laikytųsi paslaugų kokybės, tvarumo ir saugaus tiekimo standartų.

  Komisijos vidaus energijos rinkos pasiūlymai yra neatskiriama Lisabonos strategijos ir ES energetikos strategijos dalis ir bus svarstomi valstybių vadovų ir vyriausybių susitikimuose.

  Susijusius tekstus galima rasti adresu

  http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm

  Asmenys ryšiams:

  Ferran Tarradellas:+32 2 296 62 93, +32 498 966 293, ferran.tarradellas@ec.europa.eu
  Marilyn Carruthers:+32 2 299 94 51, +32 498 999 451, marilyn.carruthers@ec.europa.eu


   

  [1] •  Reglamentas, kuriuo įsteigiama ES nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra.

  •  Elektros energijos direktyva, iš dalies keičianti ir papildanti dabartinę Elektros energijos direktyvą 2003/54/EB.

  •  Dujų direktyva, iš dalies keičianti ir papildanti dabartinę Dujų direktyvą 2003/55/EB.

  •  Elektros energijos reglamentas, iš dalies keičiantis ir papildantis dabartinį Elektros energijos reglamentą (EB) Nr. 1228/2003.

  •  Dujų reglamentas, iš dalies keičiantis ir papildantis dabartinį Dujų reglamentą (EB) Nr. 1775/2005.

  [2]COM(2007)1 galutinis.


   

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.