The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA

Apie mus
Europos Komisijos Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisijos Atstovybė Lietuvoje


Finansavimo galimybės
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

APIE ES TEIKIAMĄ FINANSAVIMĄ

 

Kokie Europos bendrijos finansavimo tikslai?

Veiklą arba projektus, kuriais padedama įgyvendinti kokios nors srities Europos Sąjungos politiką, Europos Komisija gali paremti subsidijomis (dotacijomis). Finansavimas teikiamas daugelyje sričių: mokslinių tyrimų, aplinkosaugos, švietimo, sveikatos, vartotojų apsaugos, humanitarinės pagalbos ir kitose. 

 

Kas gali prašyti subsidijos?

Subsidija paprastai suteikiama privačiai įmonei arba viešajai įstaigai, labai retai – ir fiziniam asmeniui. Europos Komisija atrenka gavėjus pagal pajėgumą įgyvendinti konkrečius projektus. 

Kokios sąlygos subsidijai gauti?

Subsidijos teikiamos įvairių sričių veiklai, ir kiekvienos srities konkrečios finansavimo sąlygos gali gerokai skirtis. Todėl svarbu atidžiai įsiskaityti į kiekvienos subsidijų programos sąlygas. Tiesa, kai kurie reikalavimai keliami visais atvejais:

Subsidijos visada papildo kitą finansavimą. ES nepadengia  100% projekto išlaidų; visas projektas gali būti finansuojamas tik tada, kai jis vykdomas ne Europos Sąjungoje.

Subsidijos sudaro sąlygas projekto vykdytojui nepatirti nuostolių, tačiau gavėjas neturi teisės gauti pelno.

Įvykdyta veikla negali būti finansuojama atgaline data.

Be to, už tą pačią veiklą gali būti suteikta tik viena subsidija.

Subsidijos nėra teikiamos atsitiktinai, jos iš anksto planuojamos ateinantiems metams. Kasmet iki kovo 31 dienos už subsidijas atsakingi Komisijos padaliniai savo interneto svetainėse paskelbia metinę darbo programą. Darbo programose bendrais bruožais nusakomos gairės, kokiais principais tais metais bus teikiamos subsidijos (veiklos sritis, tikslai, kalendorius, turimos lėšos, suteikimo sąlygos ir kt.). Susipažinę su tomis darbo programomis pamatysite, kuriose srityse galite tikėtis finansavimo.

Po to Komisijos padaliniai savo interneto svetainėse skelbia kvietimus teikti pasiūlymus:  susidomėjusieji kviečiami iki nurodyto galutinio termino pateikti pasiūlymą vykdyti veiklą, atitinkančią siekiamą tikslą ir tenkinančią iškeltas sąlygas. Tie kvietimai teikti gali būti skelbiami ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje (http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=lt ).

Visos paraiškos išnagrinėjamos ir įvertinamos remiantis kriterijais, išdėstytais kvietime teikti pasiūlymus, paisant vienodų galimybių principo. Visiems pareiškėjams asmeniškai pranešama apie galutinį sprendimo dėl jų paraiškos.

Išimties tvarka kai kurios subsidijos tam tikriems gavėjams suteikiamos tiesiogiai, nepaskelbus kvietimo teikti pasiūlymus. Tai lemia ypatinga gavėjų kompetencija arba aplinkybės, dėl kurių jie vieninteliai gali įvykdyti tam tikrą veiklą (monopolininkai), arba dėl būtinybės veikti nepaprastai greitai, pvz., kai skubu suteikti humanitarinę pagalbą.

Kadangi subsidijos yra mokesčių mokėtojų pinigai, Europos Komisija laikosi skaidrumo principo: kasmet iki birželio 30 d. Komisijos padalinių interneto svetainėse paskelbiami praėjusiais metais išmokėtų subsidijų sąrašai, išskyrus asmenims suteiktas stipendijas.

 

Pastaba: Komisijos padaliniai ne tik teikia subsidijas pagal kvietimus teikti pasiūlymus, bet ir sudaro prekių tiekimo, darbų vykdymo ar paslaugų teikimo sutartis viešųjų pirkimų tvarka (skelbiant konkursus).  Daugiau apie konkursus sužinosite, atsivertę Komisijos padalinių interneto svetaines ir Europos Sąjungos Oficialųjį leidinį http://ted.europa.eu/, kur skelbiami ir pranešimai apie konkursus.

 

Išsami informacija apie Europos Sąjungos programas ir konkursus –Europos Komisijos tinklalapyje

http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
© 2022. Visos teisės saugomos.