The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
ES finansinių interesų apsauga: bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis stiprinimas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-07-09

IP/07/1034  Briuselis, 2007 m. liepos 9 d.

Šiandien Europos Komisija paskelbė metinę Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu 2006 m. ataskaitą.Komisija šios srities atsakomybę dalijasi su valstybėmis narėmis.Ataskaitoje nurodomos svarbiausios priemonės, kurių 2006 m. ėmėsi valstybės narės ir Komisija kovos su sukčiavimu prevencijai pagerinti.

  Statistinis visų pažeidimų, apie kuriuos Komisijai pranešė valstybės narės, įvertinimas rodo, kad bendrai padaugėjo su žemės ūkio, Sanglaudos ir pasirengimo narystei fondais susijusių pažeidimų, o su nuosavais ištekliais ir struktūriniais fondais susijusių pažeidimų sumažėjo.Nepaisant daugiau nei 12 000 pažeidimų, apie kuriuos pranešta, toliau siekiama sparčiau ir kokybiškiau perduoti informaciją.

  „Siekiant kartu veiksmingai kovoti su sukčiautojais, labai svarbu, kad valstybės narės ir Komisija veiksmingai keistųsi informacija“, – pasakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, už administravimą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Siimas Kallasas.Jis pridūrė:– Kaip tik todėl taip svarbu, kad valstybės narės greitai praneštų apie visus įtartinus atvejus.Daugelis valstybių narių taip ir daro, tačiau kai kurios dar galėtų pasistengti labiau.“Pirmininko pavaduotojas S. Kallasas padarė išvadą:„Nėra pagrindo vengti skaidrumo:didelis pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius – geras išsamios ir veiksmingos kontrolės rodiklis.“

  Šiais metais Komisijos parengtoje Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas rizikos analizės ir rizikos valdymo klausimams, kandidatų, kuriems draudžiama dalyvauti tam tikrose procedūrose, duomenų bazėms ir išankstinio įspėjimo ir (arba) pranešimo apie pažeidimus priemonėms.Ataskaitoje nagrinėjamos įspėjimo sistemos, kurių veikimas susijęs su valstybių narių ir Europos institucijų vidaus informatoriais, teikiančiais pirminę informaciją, kuria remiantis būtų galima atlikti tolesnius tyrimus.Kita vertus, kiek tai susiję su tyrimo procedūra, ataskaitoje nagrinėjami veiksmai, kurių imtasi siekiant pagerinti nesurinktų arba klaidingai išmokėtų sumų išieškojimą, ir išieškojimo tarpuskaitos būdu mechanizmai, atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus.Ataskaitoje pateikiama papildomos informacijos apie išieškotas sumas ir atliktus finansinius koregavimus, ypač kai mokėjimas buvo atliktas nesilaikant Bendrijos taisyklių.

  Išsamūs duomenys pagal sektorių ir šalį

  –       Ataskaitos statistiniame priede pateikiami išsamūs duomenys apie kiekvieną sektorių ir kiekvieną valstybę narę.2005 m. nuosavų išteklių srityje nustatytų sukčiavimo ir pažeidimų atvejų, apie kuriuos pranešta (atvejai, susiję su daugiau nei 10 000 EUR), sumažėjo 12 %, tačiau su pažeidimais susijusi suma padidėjo daugiau nei 7 % (nuo 328 mln. EUR iki 353 mln. EUR). 2006 m. pažeidimai buvo daugiausia susiję su šiomis prekėmis: televizoriais, tabako produktais, aliejumi ir riebalais, o dažniausiai pasitaikiusios kilmės šalys buvo Kinija, JAV, Japonija, Brazilija ir Pietų Korėja.

  –       Su žemės ūkio išlaidomis susijusių pažeidimų, apie kuriuos pranešta, buvo 3 % daugiau, palyginti su praėjusiais metais. Bendra 2006 m. suma buvo 87 mln. EUR, t. y. 15 % mažesnė. Daugiausia pažeidimų, apie kuriuos pranešta, susiję su kaimo plėtros sektoriumi, galvijų sektoriumi ir vaisių bei daržovių sektoriais. Apskaičiuotas sukčiavimo poveikis buvo maždaug stabilus. Šių trijų grupių pažeidimai kartu sudarė beveik 60 % visų pažeidimų, apie kuriuos pranešta, ir beveik 70 % visos su pažeidimais susijusios sumos.

  –       Palyginti su praėjusiais metais, su struktūrinėmis priemonėmis (įskaitant Sanglaudos fondą) susijusių pažeidimų, apie kuriuos pranešta 2006 m., sumažėjo 10 %, o jų finansinis poveikis 2006 m. padidėjo 17 % iki 703 mln. EUR. Kaip ir praėjusiais metais, daugiausia pažeidimų (apie 75 %) susiję su Europos regioninės plėtros fondu ir Europos socialiniu fondu. Palyginti su 2005 m., apskaičiuotas sukčiavimo poveikis sumažėjo.

  –       Su pasirengimo narystei fondais susijusių pažeidimų padaugėjo 13,6 %.Su PHARE ir SAPARD susijusių pažeidimų tikėtinas finansinis poveikis padidėjo, o su ISPA susijusių pažeidimų – sumažėjo (nuo 6,9 mln. EUR 2005 m. iki 1,2 mln. EUR 2006 m.). 2006 m. bendra pažeidimų, apie kuriuos pranešta, suma sumažėjo 26 % iki 12,318 mln. EUR (nuo 16,7 mln. EUR 2005 m.). Palyginti su 2005 m., apskaičiuotas sukčiavimo poveikis sumažėjo.

  2006 m. kovos su sukčiavimu rezultatai

   

   

   

  Sritis

  Pažeidimų, apie kuriuos pranešta 2006 m., skaičius

  Apskaičiuota*

  sukčiavimo atvejų, kurie nurodyti pažeidimų %

  Apskaičiuotas įtariamų sukčiavimo atvejų

  finansinis poveikis

  (mln. EUR)

  % visų asignavimų, susijusių su apskaičiuotais sukčiavimo atvejais

  Nuosavi ištekliai

  5 243

  22 %

  134,39

  0,94 % visos nuosavų išteklių sumos 2006 m.**

  EŽŪOGF Garantijų skyrius

  3 249

  10 %

  29,8

  0,06 % visų asignavimų

  Struktūriniai ir Sanglaudos fondai

  3 216

  16,6 %

  157,56

  0,41 % visų asignavimų

  Pasirengimo narystei priemonės

  384

  14,63 %

  1,57

  0,03 % visų asignavimų***

   

  * Šie įverčiai grindžiami valstybių narių pateikta informacija apie įtariamus sukčiavimo atvejus (dažnai galutinis sprendimas šiuo klausimu dar nėra priimtas). Pateikiamus įverčius reikia vertinti atsargiai.

  ** Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 2006 m. bendrojo biudžeto tradicinių nuosavų išteklių įverčiu, o ne sąskaitomis.

  *** 2000–2006 m. įtariamų sukčiavimo atvejų, susijusių su visomis per tą laikotarpį skirtomis lėšomis, procentinė dalis.

  Aiškinamoji informacija

  Pagal Bendrijos teisės aktus valstybės narės privalo pranešti Komisijai apie sukčiavimo atvejus ir kitus pažeidimus, kurie kenkia visų Bendrijos veiklos sričių finansiniams interesams. Tačiau statistiniais duomenimis pagrįstas padėties apibūdinimas nebūtinai yra baigtinis, kadangi Komisija atsižvelgia į valstybių narių teikiamą informaciją apie minėtus atvejus. Svarbu nepainioti sukčiavimo ir pažeidimų: sukčiavimas apibrėžiamas kaip tyčinis pažeidimas, kurį pripažinti nusikalstama veika turi teisę tik teismas. Realus finansinis sukčiavimo poveikis gali būti įvertintas tik pasibaigus teismo procedūrai.

  Ataskaitą ir jos priedus galima rasti šiuo adresu:

  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html.

  Ataskaita skelbiama vienu metu su tų pačių metų Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) metine veiklos ataskaita, kurią galima rasti toje pačioje tinklavietėje.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.