The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA
Ir mokytojus reikia tinkamai mokyti! Europos Komisija siūlo gerinti mokytojų rengimo kokybę Europos Sąjungoje
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2007-08-06

Europos Komisija šiandien pateikė mokytojų rengimo kokybės gerinimo Europos Sąjungoje pasiūlymus. Aukštos kokybės mokymas – būtina sąlyga aukštos kokybės išsilavinimui ir profesiniam rengimui pasiekti, o tai – Europos ilgalaikiui konkurencingumui ir pajėgumui kurti daugiau darbo vietų bei užtikrinti ekonomikos augimą lemiamą reikšmę turintis veiksnys. Jei valstybės narės priims pasiūlymus, dėl kurių šiandien susitarta, bus užtikrinta, kad ES turėtų aukštos kvalifikacijos darbo jėgos, kurios jai reikės XXI amžiaus sunkumams įveikti.

   

  Geriau mokyti ir mokytissvarbiausia siekiant ES ilgalaikio konkurencingumo, kadangi gerai parengta darbo jėga yra veiksmingesnė, – sakė už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimą atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figelis. –Manau, tam, kad valstybių narių švietimo reformos vyktų sėkmingai, būtina užtikrinti, kad ES turėtų gerai parengtų mokytojų.Tačiau tyrimai rodo, kad ES esama nerimą keliančių tendencijų – dauguma valstybių narių praneša apie mokytojų kompetencijos spragas ir dėl to kylančius sunkumus.Šiandieniniame komunikate Europos Komisija, veikdama kiek leidžia jos kompetencija, ragina valstybes nares spręsti šias problemas ir siūlo joms bendrųjų gairių ir veiklos principų rinkinį.“

  Kad parengtų savo mokinius gyventi ES visuomenėje, kurioje žinios įgauna vis daugiau reikšmės, mokytojai raginami diegti naujus įgūdžius, o tam dažnai reikia naujų mokymo metodų.Be to, mokytojams vis dažniau tenka dirbti klasėse, kuriose mokosi įvairiakalbių, įvairių kultūrų, nevienodų gabumų, turinčių skirtingų specialiųjų poreikių mokinių.

  Tačiau daugelis mokytojų prisipažįsta, kad nėra įgudę naudoti klasėje naująsias technologijas.Negana to, iš Europos Komisijos atlikto tyrimo matyti, kad dabartinės valstybių narių mokytojų rengimo sistemos dažnai negali suteikti mokytojams reikiamo parengimo. Kai kuriose valstybėse narėse įvairių mokytojų rengimo elementų sistemingas koordinavimas yra menkas, dėl to trūksta darnos ir tęstinumo, visų pirma tarp mokytojų pirminio profesinio rengimo ir tolesnio jų darbo, kvalifikacijos kėlimo bei profesinio tobulinimosi.


  Be to, remiantis Komisijos tyrimu, į mokytojų nuolatinį rengimą ir tobulinimą investuojama nedaug.Pavyzdžiui:

  •         kelti kvalifikaciją privaloma tik 11 valstybių narių[1];

  •         tose valstybėse narėse, kuriose kvalifikacija keliama, tam paprastai skiriama mažiau nei 20 valandų per metus, nė vienoje valstybėje kvalifikacijai kelti nėra skiriama daugiau nei penkios dienos per metus;

  •         tik pusėje Europos Sąjungos šalių naujiems mokytojams pirmaisiais darbo metais siūloma kokia nors sisteminga pagalba (pvz., supažindinimas su darbu, mokymas, patarimai).

  Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad pagerintų mokytojų rengimą ES. Tai politinio bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje, kuriuo skatinamos ir remiamos nacionalinės reformos, bendrojo proceso dalis. Šio bendradarbiavimo vaisius – Komisijos komunikatas. Jame pateikti bendrieji mokytojų rengimo kokybės gerinimo politikos principai. Šis dokumentas – tai atsakas į 2004 m. Tarybos ir Europos Komisijos Bendrame pranešime apie pažangą siekiant su švietimu ir mokymu susijusių Lisabonos strategijos tikslų išreikštą pageidavimą, kad Europoje būtų nustatyti bendri bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo principai.

  Komunikate valstybėms narėms nurodomos kelios politikos formavimo ir veiklos bendrosios kryptys, pavyzdžiui:

  •         užtikrinti, kad visi mokytojai turėtų galimybę pasisemti žinių, suformuoti požiūrį ir įgyti pedagoginių įgūdžių, reikalingų veiksmingam darbui;

  •         užtikrinti, kad mokytojų rengimas ir profesinis tobulinimas būtų koordinuotas, darnus ir tinkamai finansuojamas;

  •         skatinti mokytojus nuolat apmąstyti savo darbo metodus, kad nuspręstų, kurie iš jų veiksmingiausi, ir atlikti mokslinius tyrimus;

  •         gerinti mokytojo profesijos statusą ir didinti pripažinimą ir

  •         siekti, kad mokytojai turėtų gilesnių dalykinių žinių.

  Taip pat žr.

  Memo/07/320.


   

  [1]   Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Estijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Rumunijoje, Maltoje, Jungtinėje Karalystėje.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
  © 2022. Visos teisės saugomos.