Banner - Press Releases - Rapid
Important legal notice
 
Contact  |  Search on EUROPA  

Socialinių teisės aktų vykdymo kelių transporto sektoriuje užtikrinimas. Komisija teikia pagrįstą nuomonę 8 valstybėms narėms

 
Reference:  IP/07/1532    Date:  17/10/2007
 
 
HTML: EN FR DE IT PT EL LT SK RO
PDF:   EN FR DE IT PT EL LT SK RO
DOC:  EN FR DE IT PT EL LT SK RO
 

IP/07/1532

Briuselis, 2007 m. spalio 17 d.

Socialinių teisės aktų vykdymo kelių transporto sektoriuje užtikrinimas. Komisija teikia pagrįstą nuomonę 8 valstybėms narėms

Šiandien Europos Komisija nusprendė žengti paskutinį žingsnį prieš oficialiai pateikdama skundą Teisingumo Teismui, t. y. Graikijai, Italijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Rumunijai, Slovakijai ir Jungtinei Karalystei dėl nepranešimo apie nacionalines priemones, kuriomis į šių šalių nacionalinę teisę būtų perkelta Direktyva 2006/22/EB, išsiųsti pagrįstą nuomonę. Direktyvoje nustatomos būtiniausios sąlygos naujoms taisyklėms kelių transporto sektoriuje (dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių[1] ir dėl skaitmeninių tachografų įrengimo[2]) įgyvendinti. Neįgyvendinusios šios svarbios direktyvos valstybės narės neturi teisinių priemonių, būtinų sąžiningai konkurencijai šiame sektoriuje skatinti ir eismo saugai didinti.

„Veiksmingai ir greitai į nacionalinę teisę perkelti šį svarbų teisės aktų dėl vairuotojų vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių suderinimo paketą yra itin svarbu ne tik tam, kad vidaus rinka tinkamai veiktų, bet ir tam, kad būtų laikomasi socialinių teisės aktų ir didinama eismo sauga. Tokioje konkurencingoje kelių transporto rinkoje negalime valstybėms narėms leisti taikyti skirtingų taisyklių“, – sakė už transportą atsakingas Komisijos Pirmininko pavaduotojas Jacques’as Barrot.

Ši Tarybos ir Europos Parlamento direktyva, kuri į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2007 m. balandžio 1 d., kartu su socialiniais teisės aktais (dėl profesionalių vairuotojų vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių) sudaro vadinamąjį socialinį kelių transporto paketą. Direktyva siekiama, kad socialiniai teisės aktai būtų teisingai ir vienodai įgyvendinti. Tinkamai užtikrinti teisės aktų vykdymą – tai ilgą laiką buvo laikoma silpnąja vieta – ypač svarbu sektoriuje, kuriam būdingas menkas pelningumas, intensyvi konkurencija ir didelis rinkos spaudimas.

Direktyvoje nustatytos aiškios profesionalių vairuotojų išdirbtų valandų tikrinimo taisyklės (laipsniškai trigubinant patikrinimus nuo dabar atliekamų 1 % visų išdirbtų dienų patikrinimo iki 3 % 2010 m., kartu tarp valstybių narių atliekant mažiausiai 6 suderintas patikrinimų operacijas). Joje skatinamos valstybių narių institucijų, atsakingų už kelių transporto sektoriaus teisės aktų vykdymą (už ryšius Bendrijoje atsakingų įstaigų paskyrimas, bendrų mokymo programų įgyvendinimas, aprūpinimas patikrinimų standartine įranga), tarpusavio bendradarbiavimo priemonės bei reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų elektroninę keitimosi informacija sistemą ir įdiegtų rizikos įvertinimo sistemą.


[1] Kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 561/2006.

[2] Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85.