Kontaktai | Paieška  

 

Svarbus teisinis pranešimas

Šioje tinklavietėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo, ir autorių teisių
nuostatos bei asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Atsakomybės apribojimas

Europos Komisija nuolatos atnaujina šią tinklavietę, atverdama platesnes galimybes visuomenei gauti informacijos apie Komisijos iniciatyvas ir Europos Sąjungos politikas apskritai. Siekiame šią informaciją pateikti laiku ir tikslią. Pasistengsime ištaisyti visas pastebėtas klaidas. Tačiau Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šioje tinklavietėje pateiktą informaciją.

Ši informacija yra:

 • tik bendro pobūdžio ir nepritaikyta prie konkretaus asmens ar subjekto konkrečių aplinkybių;
 • nebūtinai išsami, baigtinė, tiksli ar naujausia;
 • kartais susieta su išorės žiniatinkliais, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kuriuos Komisija neprisiima jokios atskomybės;
 • nėra profesionali ir nelaikytina teisine (jeigu jums reikia konkretaus patarimo, visada turėtumėte pasitarti su tinkamos kvalifikacijos profesionalu).

Prašytume atkreipti dėmesį į tai, kad internete pateiktas dokumentas nebūtinai tiksliai atkuria oficialiai patvirtintą tekstą. Autentiškais laikomi tik tie Europos Sąjungos teisės aktai, kurie yra paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio popieriniuose variantuose.

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau tam tikri mūsų žiniatinklyje skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurti ar susisteminti rinkmenose arba formatuose, kuriuose pasitaiko klaidų, todėl negalime garantuoti, kad tokios problemos nesutrikdys mūsų darbo ar jo kaip nors kitaip nepaveiks. Komisija neprisiima jokios atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šiuo žiniatinkliu arba bet kokiu saĩtu su išorės žiniatinkliais.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama sumažinti Komisijos teisinius įsipareigojimus nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų ar neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės nenusišalinama.

Autorių teisės

© Europos Bendrijos, 1995-2007
Atgaminti leidžiama, jei nurodomas šaltinis, išskyrus atvejus, kai nurodyta, kad atgaminti draudžiama.
Jeigu prieš atgaminant ar panaudojant tekstinę ar multimedijos informaciją (garsą, vaizdą, programinę įrangą ir t.t.) turi būti gautas leidimas, tokiu leidimu panaikinamas minėtasis bendras leidimas ir aiškiai apibrėžiami bet kokie panaudojimo apribojimai. Į puslapio viršų

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga įsipareigojusi gerbti vartotojo privatumą.

"Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis" politika yra grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 Pdf [242 KB] Deutsch English Français.

Šios bendros politikos laikomasi Europos Sąjungos institucijų žiniatinkliuose "eu" domene.
Nors po daugumą šių žiniatinklių galima naršyti nepateikiant jokios asmeninės informacijos, kartais šios informacijos reikalaujama, kad būtų galima suteikti prašomą e. paslaugą.

Žiniatinkliuose, kur reikalaujama pateikti asmeninę informaciją, su ja elgiamasi pagal minėtame reglamente aprašytą politiką, o informacija apie jūsų duomenų panaudojimą pateikiama konkrečiuose žiniatinklių privatumo politikos aprašymuose.

Pagal minėtąsias nuostatas:

 • prieš suteikdamas konkrečią e. paslaugą, duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei užtikrina, kad teikiant konkrečią e. paslaugą bus laikomasi privatumo politikos;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina reglamento nuostatų taikymą ir pataria duomenų valdytojams, kaip vykdyti savo įsipareigojimus (žr. reglamento 24 straipsnį);
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Pdf [98 KB] Deutsch English Français yra visų institucijų nepriklausoma priežiūros institucija (žr. reglamento 41 – 45 straipsnius).

Europos Sąjungos institucijų žiniatinkliuose "eu" domene yra saĩtų su trečiųjų šalių žiniatinkliais. Kadangi pastarųjų nekontroliuojame, raginame susipažinti su jų privatumo politikos aprašymais.

Kas yra e. paslauga?
EUROPA žiniatinkliuose e. paslauga yra paslauga arba šaltiniai internete, pagerinantys, viena vertus, piliečių ir verslo, o, kita vertus, Europos institucijų bendravimą.

EUROPA žiniatinkliuose yra arba bus teikiamos trijų rūšių e. paslaugos:

 1. Informacinės paslaugos, suteikiančios piliečiams, žiniasklaidai, verslui, vyriausybėms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims galimybę paprastai ir greitai gauti informacijos – ES politikos ir veikla taps skaidresnės ir suprantamesnės;
 2. Sąveikiojo ryšio paslaugos, leidžiančios palaikyti geresnius ryšius su piliečiais, verslu, pilietine visuomene ir visuomenės veikėjais - bus paprasčiau gauti konsultacijas politikos klausimais ir bus užtikrintas grįžtamasis ryšys bei pagalba formuojant ES politikas, veiklą ir paslaugas;
 3. Su sutartimis susijusios paslaugos, suteikiančios galimybę sudaryti visų pagrindinių formų sutartis su ES, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo bei registravimosi renginiuose, dokumentų įsigyjimo ar pirkimo ir t.t.

Informacija, pateikiama konkrečiame privatumo politikos aprašyme
Konkrečiame privatumo politikos aprašyme bus pateikta tokia informacija apie jūsų duomenų panaudojimą:

 • kokia, kokiam tikslui ir kokiomis techninėmis priemonėmis informacija renkama. ES renka tik tiek asmeninės informacijos, kiek būtina konkrečiai užduočiai atlikti. Informacija nebus naudojama pakartotinai ar netinkamai;
 • kam informacija atskleidžiama. ES atskleis informaciją trečiosioms šalims tik tada, kada to reikės anksčiau minėtai užduočiai (ar užduotims) atlikti ir tik paminėtoms gavėjų kategorijoms. ES neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginei reklamai;
 • kaip galite pasitikrinti savo suteiktą informaciją, jos tikslumą, o prireikus ir pataisyti. Būdamas duomenų subjektu, turite teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui nurodydami pagrįstas teisines priežastis, išskyrus atvejus, kai informacija renkama laikantis teisinių įsipareigojimų arba kai ji yra reikalinga sutarties, kurios šalimi esate, įvykdymui arba turi būti panaudota tam tikslui, kuriam jūs nedviprasmiškai pritarėte;
 • kokį laikotarpį saugomi jūsų duomenys. ES saugo duomenis tik tiek, kiek reikia užduočiai, dėl kurios jie buvo surinkti ar tvarkomi, atlikti;
 • kokių saugumo priemonių imamasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo panaudojimo ar neleistinos prieigos prie jos;
 • į ką kreiptis, jei turite klausimų ar nusiskundimų.

Ką mes darome su jūsų atsiųstais e. laiškais?

Daugelyje "Europa" žiniatinklio puslapių yra "adresato" saĩtas, kuris aktyvuoja jūsų e. pašto programinę įrangą, paskatindamas jus siųsti komentarus į specialią veikiančią pašto dėžutę.

Kai siunčiate tokį laišką, kaupiami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui. Jeigu pašto dėžutės administratoriai negali atsakyti į jūsų klausimą, jie perduoda jūsų e. laišką kitai tarnybai. E. paštu jums bus pranešta, kuriai tarnybai buvo perduotas jūsų klausimas.

Jeigu turite klausimų dėl savo e. laiško ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami to klauskite savo laiške.


Į puslapio viršų

 

 

A lygio atitikties piktograma, W3C-WAI - Naudojimosi Web 1.0 turiniu gairės