The EU in your Country Svarbus teisinis pranešimas
Kontaktiniai duomenys | Paieška tinklavietėje EUROPA

Apie mus
Europos Komisijos Atstovybė Lietuvoje

Europos Komisijos Atstovybė Lietuvoje


Pranešimai spaudai
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

2008-02-04

Komisija siūlo toliau finansuoti Bendrijos tabako fondą, kad būtų informuojama apie tabako keliamą pavojų

Šiandien Europos Komisija pasiūlė pratęsti Bendrijos tabako fondo finansavimą dar dvejiems metams. Po 2004 m. bendro tabako rinkos organizavimo reformos iš fondo lėšų buvo finansuojamos visuomenės informavimo apie žalingą tabako poveikį kampanijos.  Dabartiniu finansavimo laikotarpiu iš fondo lėšų buvo remiama informavimo kampanija „HELP – už gyvenimą be tabako“ (žr. tinklavietę www.help-eu.com).  Daugiau informacijos

2008-01-31

Europos Komisijos sudaryta intelektualų grupė mano, kad „priimtinės kalbos“ skatinimas stiprina daugiakalbystę ir kultūrų dialogą

Europos Komisijos suburta intelektualų grupė, kurios užduotis patarti, kuo daugiakalbystė galėtų būti naudinga kultūrų dialogui[1], Komisijos nariui Leonardui Orbanui pateikė ataskaitą „Prasmingas iššūkis“.  Amino Malufo (Amin Maalouf) vadovaujama grupė šiais Europos kultūrų dialogo metais (2008) teikia pasiūlymų, kaip per kalbas skatinti kultūrų dialogą ir abipusį supratimą, kuriais sukuriamas stiprus kalbų įvairovės ir Europos integracijos ryšys.Šios išvados turėtų įžiebti diskusiją 2008 m. vasario 15 d. pirmą kartą vyksiančioje ministrų konferencijoje dėl daugiakalbystės.Grupės pasiūlymų esmė yra piliečių „antrosios gimtosios kalbos“ idėja, dar vadinama  „priimtine kalba “. Piliečiai šią kalbą laiko sava dėl asmeninių ar profesinių priežasčių.  Daugiau informacijos

2008-01-31

Vartotojų politika: pradeda veikti Komisijos inicijuota naujoji vartotojų reikalų tyrimo sistema

Šiandien Europos Komisijos narė Meglena Kuneva paskelbė, kad pradedamas naujas „Vartotojų rinkos stebėjimo“ (angl. Consumer Market Watch) procesas. Jo metu bus tiriama, kaip veikia įvairių ekonomikos sektorių rinkos žvelgiant iš vartotojų perspektyvos. Naująjį procesą sudarys du etapai. Pirmuoju etapu bus atlikta išsami mažmeninių rinkų analizė pagal 5 vartotojams svarbius rodiklius – kainas, skundus, kaip dažnai vartotojas pasirenka kitą paslaugų teikėją ar prekių tiekėją, pasitenkinimą ir saugą. Šitaip bus tiriami atvejai, galimai rodantys blogą rinkos veikimą.  Daugiau informacijos

2008-01-30

Komisija siūlo reformuoti ES maisto produktų ženklinimo taisykles

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad maisto produktų etiketės būtų aiškesnės ir labiau atitiktų ES vartotojų poreikius. Reglamento projekto tikslas – atnaujinti ir tobulinti ES maisto produktų ženklinimo taisykles, kad vartotojams būtų aiškiai ir suprantamai pateikiama svarbiausia informacija ir ja remdamiesi vartotojai galėtų pagrįstai rinktis, kokius maisto produktus pirkti. Pagal šiandien priimtą pasiūlymą visų fasuotų maisto produktų pakuočių priekinėje dalyje turės būti nurodytas jų maistingumas. Be to, pasiūlyme nustatyti pagrindiniai privalomosios informacijos išdėstymo maisto produktų etiketėse reikalavimai, o valstybėms narėms paliekama tam tikrų galimybių skatinti taikyti papildomų nacionalinių priemonių, jei jomis nepažeidžiamos ES taisyklės.  Daugiau informacijos

2008-01-18

Europos Komisijos pastangomis kompiuterinis vertimas tampa paprastesnis ir prieinamesnis

Europos Komisija atvėrė prieigą prie ES teisės aktų kompiuterinio vertimo atminčių, kurias sudaro daugiau nei 18 mln. sakinių 22 oficialiosiomis kalbomis (daugiau nei 1.1 mln. sakinių lietuvių kalba). Šis didžiausias pasaulyje daugiakalbių tekstų fondas ypač pravers vertėjams ir automatinio vertimo programų kūrėjams, kurių programinė įranga iš tradiciniais metodais išverstų tekstų „mokosi“ teisingai pagal kontekstą versti žodžius ir žodžių junginius. Vertimo atminčių duomenys taip pat naudingi kuriant kitą kalbos programinę įrangą, pavyzdžiui, gramatikos ir rašybos tikrinimo programas, internetinius žodynus ir daugiakalbes tekstų klasifikavimo sistemas.  Daugiau informacijos

2008-01-11

Europos Komisija ir Europos investicijų bankas pradeda taikyti naują Europos transporto tinklo finansavimo priemonę

Šiandien Europos Komisija ir Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo nustatoma transeuropinio transporto tinklo projektams skirta paskolų garantijų priemonė (angl. LGTT). Naujoji priemonė sudarys geresnes sąlygas privačiajam sektoriui aktyviau dalyvauti finansuojant Europos svarbos transporto infrastruktūrą, ypač investuojant į transeuropinių tinklų (TEN) projektus, kuriems pradiniu įgyvendinimo etapu būdinga didelė pajamų rizika. Taikant LGTT, kuri yra transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) programos ir EIB augimo skatinimo veiksmų iniciatyvos dalis, ši rizika bus iš dalies padengta, todėl gerokai padidės TEN investicijų finansinis perspektyvumas. Bendroms kapitalo investicijoms iki 20 mlrd. EUR paremti ketinama skirti 1 mlrd. EUR kapitalo įnašą (Komisija ir EIB skirs po 500 mln. EUR).  Daugiau informacijos

2007-12-19

Europos demokratijos ir politinio dialogo stiprinimas bei rinkėjų dalyvavimo Europos Parlamento rinkimuose skatinimas

Europos Parlamento ir Europos Tarybos pirmininkai šiandien pasirašė reglamentą, kuriuo skatinama Europos politinių fondų plėtra ir išplečiama Europos politinių partijų veiklos sritis. Praėjus mažiau nei šešiems mėnesiams nuo šio pasiūlymo priėmimo Komisijoje, Parlamentas ir Taryba susitarė dėl pataisyto reglamento, kuriuo sudaroma naujų galimybių argumentuotai diskutuoti apie šiandieninius ir būsimus Europos klausimus.  Daugiau informacijos

2007-12-17

Komisija džiaugiasi, kad Taryba ir Parlamentas patvirtino naująjį reglamentą dėl spiritinių gėrimų

Šiandien Europos Sąjungos žemės ūkio ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl naujojo reglamento dėl spiritinių gėrimų ir patvirtino pirmuoju svarstymu pasiektą Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento susitarimą. Naujuoju reglamentu suteikiama daugiau aiškumo spiritinių gėrimų sektorių reglamentuojantiems Europos Sąjungos teisės aktams, į vieną sujungiami du ankstesnieji reglamentai ir iš dalies pakeičiamos taisyklės, atsižvelgiant į techninius pokyčius, Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimus ir Europos Sąjungos geografinių nuorodų sistemą.  Daugiau informacijos

2007-12-13

Valstybės pagalba – naujausioje rezultatų suvestinėje matyti, kad per pastaruosius 6 metus valstybės narės siekė teikti mažesnę, bet tikslingesnę pagalbą

   Daugiau informacijos

2007-12-06

Antrajame ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikime Lisabonoje ES ir Afrika ketina smarkiai pertvarkyti savo santykius

ES ir Afrika sukurs strateginę partnerystę, kurios tikslas – drauge spręsti dabar kylančius uždavinius, kaip antai: klimato kaita, vystymasis, energetika, migracija, taika ir saugumas, prekyba ir regionų integracija, geras valdymas ir žmogaus teisės. Dėl veiksmų pagal Bendrą ES ir Afrikos strategiją, kuri turi būti pradėta 2007 m. gruodžio 8 ir 9 d. Lisabonoje įvyksiančiame antrajame ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikime, bus bendrai nuspręsta po ES ir Afrikos Sąjungos (AS) derybų. Remdamosi gilesniu ir platesniu politiniu dialogu, Europa ir Afrika ketina atsisakyti atgyvenusių ir ribotų pagalbos teikėjo ir gavėjo santykių ir sukurti lygiavertę partnerystę.  Daugiau informacijos

2007-12-06

Audito Rūmų ataskaita patvirtina, Komisijos nuomone, kad būtina reformuoti žuvininkystės kontrolę

Šiandien Europos Komisija palankiai įvertino Audito Rūmų paskelbtą duomenų rinkimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (BŽP) ataskaitą. Komisija jau buvo nusprendusi, kad BŽP kontrolės teisinės sistemos persvarstymas bus 2008 m. darbo programos strateginis prioritetas, o Audito Rūmų ataskaita patvirtina, kad būtina iš esmės reformuoti kontrolės politiką pagal BŽP.  Daugiau informacijos

2007-12-05

Komisijos narė skelbia suinteresuotųjų šalių konferenciją ir internetinę diskusiją apie išsamų bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) veiksmingumo įvertinimą

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Mariann Fischer Boel kviečia suinteresuotąsias šalis į bendrąjį posėdį dėl išsamaus BŽŪP veiksmingumo įvertinimo. Posėdis vyks 2007 m. gruodžio 6 d. ir bus transliuojamas internetu, tad ūkininkai, aplinkosaugininkai, vartotojai ir nevyriausybinės organizacijos prašomos išsakyti savo nuomones Komisijos narės tinklaraštyje.  Daugiau informacijos

2007-12-04

Suburkime Europos tautas šūkiu „Įvairovė drauge“. Pradedama kampanija „2008-ieji Europos kultūrų dialogo metai“

2007 m. gruodžio 4 d. Europos Komisija pradeda informavimo apie 2008-uosius Europos kultūrų dialogo metus kampaniją, kurios šūkis − „Įvairovė drauge“. Šiame renginyje taip pat bus paskelbta apie naują svetainę www.dialogue2008.eu. Renginyje dalyvaus už švietimą, kultūrą, mokymą ir jaunimą atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figelis, Europos kultūrų dialogo ambasadoriai bei žymūs Europos ir pasaulio kultūros atstovai. Renginyje pasirodys Briuselio mokyklų įvairių etninių grupių mokiniai ir taip 2008-ųjų išvakarėse drauge simboliškai išreikš įvairovės teikiamus privalumus.  Daugiau informacijos

2007-11-30

Komisijos narys A. Piebalgas patvirtino energetikos tinklų koordinatorių darbo programas

   Daugiau informacijos

2007-11-29

Komisija skelbia naujos Europos garso ir vaizdo žiniasklaidos eros pradžią

   Daugiau informacijos

2007-11-29

Jūrininkų atestatai. Europos Komisija siunčia oficialius įspėjimus 11 valstybių narių dėl to, kad jos neperkėlė mobilumo ir įgulos kompetencijos taisyklių į nacionalinę teisę

Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą nusiųsti oficialius įspėjimus 11 valstybių narių, Komisijai nepranešusių apie jūrininkų atestatų pripažinimo direktyvos[1] perkėlimą į nacionalinę teisę. Šios valstybės narės yra Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Ispanija, Suomija, Italija, Lietuva, Lenkija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė. Atsižvelgiant į nuo 9-ojo dešimtmečio pradžios vis didėjantį jūrininkų trūkumą, šia direktyva pirmą kartą įtvirtinamas automatiškas nacionalinių atestatų pripažinimas. Ja siekiama palengvinti Bendrijos jūrininkų judumą valstybėse narėse.  Daugiau informacijos

2007-11-28

Uždraustų oro vežėjų juodasis sąrašas. Europos Komisija patvirtino naujas priemones

Šiandien Europos Komisija šeštą kartą atnaujino oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Europos Sąjungoje, sąrašą. Atnaujindama šį sąrašą Komisija panaikina Surinamo oro vežėjui „Blue Wing Airlines“ taikytą draudimą ir oro vežėjui „Pakistan International Airlines“ (PIA) taikytus veiklos apribojimus.  Daugiau informacijos

2007-11-28

2008 m. žvejybos galimybės. „Europos žuvininkystės ateičiai užtikrinti reikia daugiau pastangų“

Šiandien Europos Komisija pateikė metinį pasiūlymą dėl žvejybos galimybių ir atitinkamų priemonių 2008 metais. Pasiūlyme atsižvelgiama į naujausią nepriklausomą mokslinę informaciją apie žuvų išteklių būklę, spalio mėn. gautą iš Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) bei Komisijos žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK), ir į suinteresuotųjų šalių nuomonę. Jame laikomasi to paties požiūrio, kaip ir birželio mėn. paskelbtame Komisijos politiniame pranešime.  Daugiau informacijos

2007-11-27

Integruota darbo rinkos politika duoda geresnių rezultatų užimtumo srityje

Šiandien paskelbtoje 2007 m. ataskaitoje „Užimtumas Europoje“ pažymima, kad dėl 2006 m. atsigavusių ES darbo rinkų bendras užimtumas išaugo daugiau kaip 4 mln. – tai geriausi rezultatai nuo 2000 m. Tačiau pagerėjusi ekonominė padėtis – tai ne vien tik proga švęsti, bet ir unikali galimybė suteikti stipresnį postūmį būtinoms struktūrinėms reformoms. Visų pirma valstybės narės turėtų plėtoti integruotesnę užimtumo ir mokymo politiką, kad nuolat kintančioje pasaulio ekonomikoje ES darbuotojams būtų suteikiamos geresnės užimtumo garantijos.  Daugiau informacijos

2007-11-27

Klimato kaita. Balio konferencijoje reikia pradėti derybas ir apibrėžti naujo Jungtinių Tautų susitarimo gaires

Gruodžio 3–14 d. Balyje (Indonezija) vyks Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija, kurioje turi būti susitarta pradėti derybas dėl plačių užmojų išsamaus visuotinio susitarimo dėl klimato kaitos po 2012 m., kai baigsis pirmasis Kioto protokole numatytų įsipareigojimų laikotarpis. Tarpvyriausybinei klimato kaitos komisijai (IPCC) neseniai pateikus nerimą keliantį dabartinės ir būsimos klimato kaitos vertinimą, toks susitarimas – svarbiausias Komisijos ir ES valstybių narių tikslas. Už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavros Dimas dalyvaus Balio konferencijos aukšto lygio susitikime, kuris vyks gruodžio 12–14 d. Prieš tai gruodžio 8–9 d. bus surengtas prekybos ministrų susitikimas dėl klimato problemų, susijusių su prekyba, o gruodžio 10–11 d. – finansų ministrų susitikimas, kuriame bus aptariamas technologijų, ribojančių išskiriamo anglies dioksido kiekį, finansavimas.  Daugiau informacijos

2007-11-27

Klimato kaita. Prognozės rodo, kad nors Europos Sąjunga eina teisingu keliu, Kioto tikslams pasiekti reikia daugiau pastangų

ES artėja prie Kioto protokolu nustatytų išmetamųjų šiltnamio dujų sumažinimo tikslų, tačiau sėkmei užtikrinti reikėtų greitai priimti ir įgyvendinti papildomų iniciatyvų. Tokia išvada padaryta Komisijos metinėje Kioto tikslų įgyvendinimo pažangos ataskaitoje. Naujosios valstybių narių prognozės rodo, kad jau taikomos priemonės, drauge su iš trečiųjų šalių perkamais taršos kreditais ir miško ūkio veikla, skirta anglies dvideginiui iš atmosferos sugerti, padės iki 2010 m. sumažinti ES 15 išmetamųjų dujų kiekį 7,4 %, palyginti su  pasirinktų bazinių metų (dažniausiai 1990 m.) lygiu ir iki 2012 m. beveik pasiekti 8 % tikslą. Sparčiai ir nuodugniai įgyvendinus šiuo metu ES ir nacionaliniu lygmeniu svarstomas papildomas strategijas ir priemones, būtų galima pasiekti tikslą ir šiltnamio dujų kiekį sumažinti net 11,4 %.      Daugiau informacijos

2007-11-23

Europos Komisija siūlo planą mažo anglies dvideginio kiekio technologijų plėtrai paspartinti

Energijos technologijos labai svarbios siekiant sėkmingai kovoti su klimato kaita ir užtikrinti energijos tiekimą pasaulyje ir Europoje. Europa, norėdama pasiekti 2020 ir 2050 metams užsibrėžtus išmetamųjų šiltnamio dujų, atsinaujinančių šaltinių energijos ir efektyvaus energijos naudojimo tikslus, turės didinti energijos naudojimo efektyvumą, nustatyti standartus, remiamąsias priemones ir apmokestinti anglies dvideginio išmetimą. Taip pat reikės plačiau taikyti naujas ir veiksmingesnes technologijas. Tam reikia didelių pastangų mokslinių tyrimų srityje. Europos galimybės plėtoti netaršios energijos technologijas – jūros vėjo, saulės arba antrosios kartos biomasės – yra didžiulės. Tačiau ES moksliniai energijos tyrimai neretai nepakankamai finansuojami, nenuoseklūs ir blogai koordinuojami.Norėdama nori išnaudoti šiandienos galimybes, ES turi daug organizuočiau ir veiksmingiau plėtoti naujas energijos technologijas, mažinti jų išlaida  Daugiau informacijos

2007-11-22

Žaislų sauga. Komisija skelbia vartojimo gaminių saugos reikalavimų peržiūrą ir džiaugiasi didele Kinijos pažanga

Komisijos narė Meglena Kuneva šiandien patvirtino keliolika iniciatyvų, kuriomis bus siekiama pagerinti šiuo metu ES įteisintų gaminių saugos kontrolės priemonių taikymą ir įgyvendinimą. Artimiausiais mėnesiais pradedamos įgyvendinti prioritetinės priemonės apima išsamų įmonių taikomų saugos priemonių tiekiant žaislus auditą (numatoma baigti 2008 m. pirmąjį ketvirtį), nemažai specialių priemonių nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ir muitinės vykdomai pavojingų vartojimo gaminių priežiūrai sustiprinti ir tikslinę priemonę, kuria Komisija reikalauja tinkamai įspėti apie magnetų, esančių žaisluose, keliamą pavojų. Prioritetu liks ir glaudesnis bendradarbiavimas su Kinija ir JAV. Paskutinėje RAPEX (skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartojimo gaminius sistema) ataskaitoje apie Kiniją pažymima, kad Kinijos institucijos padarė didelę pažangą imdamosi taisomųjų veiksmų, kad sustabdytų pavojingų prekių srautą   Daugiau informacijos

2007-11-22

Transeuropinis transporto tinklas (TEN-T). Komisijos pasiūlymai sutelkti finansavimą į pasienio projektus ir darniojo transporto rūšis

Europos Komisija pateikė pasiūlymų dėl TEN-T projektų finansavimo 2007–2013 m. Atrinkdama projektus Komisija pirmenybę teikė tarpvalstybiniams projektams ir ekologiško transporto rūšims, tokioms kaip vidaus vandenų kelių ir geležinkelių. Paskelbusi keturis kvietimus teikti pasiūlymus Komisija sulaukė 221 projekto pasiūlymo. Prašoma parama (per 11,5 mlrd. EUR) smarkiai viršijo numatytas Bendrijos lėšas – 5,1 mlrd. EUR.  Daugiau informacijos

2007-11-22

Briuselyje prasideda antrasis civilinės saugos forumas

Lapkričio 22 d. už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Stavros Dimas Briuselyje atidarys antrąjį Civilinės saugos forumą.Šis dvidienis renginys, į kurį keistis informacija ir patirtimi susirinks 600 civilinės saugos specialistų, suteiks galimybę aptarti klausimus, susijusius su gaivalinėmis ir žmogaus sukeltomis nelaimėmis.Šia iniciatyva Komisija prisideda prie pastangų stiprinti ES bendradarbiavimą civilinės saugos klausimais.Svarbiausi renginio programos akcentai – plenariniai posėdžiai ir diskusijos apie naujas grėsmes ir klimato kaitos keliamus pavojus.  Daugiau informacijos

2007-11-21

100 000 skambučių į Europe Direct 2007 m.

Europos Komisijos informacijos tinklo EUROPE DIRECT specialiuoju telefono numeriu šių metų lapkričio 13 dieną pateiktas 100 000-asis klausimas.Klausimą, paskambinusi nemokamu EUROPE DIRECT telefono numeriu 00800 6 7 8 9 10 11, uždavė ponia Sandrine Jean iš pietų Prancūzijos. „Skambinu iš Gardo (Prancūzija) socialinių reikalų ir kultūros centro ODYSSEE. Norėtume sužinoti, ar darbininkams iš Lenkijos vis dar būtina gauti darbo leidimus ir leidimus gyventi Prancūzijoje. Ar galite padėti?“ Į klausimą tučtuojau atsakė Rasa – viena iš informacijos centro daugiakalbio personalo darbuotojų.  Daugiau informacijos

2007-11-20

Žemės ūkis. Bendrosios žemės ūkio politikos „sveikatos patikrinimas“ ir naujų uždavinių sprendimas

Šiandien Europos Komisija paskelbė Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimo ir tolesnio modernizavimo planą.Vadinamasis BŽŪP sveikatos patikrinimas, grindžiamas kartu su 2003 m. reformomis pradėtu taikyti metodu, padės nukreipti politiką tinkamesne linkme atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo 2003 m., ir padės ją pritaikyti prie naujų uždavinių ir galimybių 27 ES valstybių narių Europos Sąjungoje 2007 m.Nors reformomis BŽŪP jau modernizuota, „sveikatos patikrinimas“ yra puiki tolesnio politikos persvarstymo galimybė.Bus keliami trys pagrindiniai klausimai:kaip padaryti, kad tiesioginės pagalbos sistema būtų veiksmingesnė ir paprastesnė;kaip 6 narių Bendrijai sugalvotas rinkos rėmimo priemones pritaikyti prie šiandienos pasaulio aktualijų;kaip išspręsti naujus uždavinius – nuo klimato kaitos iki biodegalų, vandentvarkos ir biologinės įvairovės apsaugos.Šiandienos komunikatu siekiama pradėti išsamias šešių m  Daugiau informacijos

2007-11-20

Komisija atskleidžia šiuolaikinės bendrosios rinkos visiems viziją

Remdamasi sėkminga patirtimi Europos Komisija parengė Europos bendrosios rinkos modernizavimo iniciatyvų paketą, kuriuo siekiama suteikti europiečiams daugiau privalumų. Atsiradus bendrajai rinkai padidėjo bendrovių konkurencingumas, sumažėjo kainos, atsirado daugiau pasirinkimo galimybių vartotojams, o Europa tapo patrauklesnė investuotojams. Komisijos siūlomos priemonės grindžiamos plačiomis konsultacijomis. Jomis bus užtikrinama, kad dėl bendrosios rinkos atsirastų dar daugiau galimybių pasinaudoti globalizacijos privalumais, vartotojai turėtų daugiau galių, sudaromos geresnės sąlygos mažosioms įmonėms, skatinamos naujovės ir išlaikomi aukšti socialiniai ir aplinkos standartai. Be kitų itin svarbių politinių veiksmų, šiandien Komisijos priimtame bendrosios rinkos pasiūlymų pakete numatytos šios iniciatyvos: padėti vartotojams naudotis sutartinėmis teisėmis ir atlyginti užsienyje patirtą žalą; teikti vartotojams ir mažosioms įmonėms  Daugiau informacijos

2007-11-19

Iškilmių tema – 1000 būdų skatinti lygias galimybes

Lisabona, Portugalija. 2007-ieji, paskelbti Europos lygių galimybių metais, šiandien baigiasi dideliu renginiu, skirtu metų laimėjimais pasidžiaugti ir ateityje  laukiantiems uždaviniams aptarti. Kampanijoje dalyvavo trisdešimt šalių, kuriose įvyko daugiau nei tūkstantis renginių. Jų metu žmonės daugiau sužinojo apie savo teises gyventi be diskriminacijos, jie padėjo užmegzti naują dialogą tarp įvairių dalyvių, siekiančių skatinti lygybę, ir išryškino įvairovės privalumus visai visuomenei. 2008 metais Europos Komisija paskelbs naują kovos su diskriminacija ne darbo vietoje iniciatyvą, o geriausios per šiuos metus iškeltos idėjos bus panaudotos naujojoje programoje PROGRESS.  Daugiau informacijos

2007-11-14

Komisija 500 milijonų vartotojų siūlo bendrą Europos telekomunikacijų rinką

   Daugiau informacijos

2007-11-14

Vartotojų politika: ES imasi griežtų priemonių prieš klaidinančias lėktuvų bilietų pardavimo svetaines

Už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva šiandien paskelbė ES masto tyrimo, kuriame dalyvavo 15 ES valstybių narių ir Norvegijos valdžios institucijos ir kuriuo siekta nustatyti lėktuvų bilietų pardavimo svetainėse pateikiamą klaidinančią reklamą ir nesąžiningą praktiką, rezultatus. Griežtos priemonės taikomos visiems: didžiausioms Europos oro transporto bendrovėms, pigių skrydžių paslaugų teikėjams bei kitiems lėktuvų bilietų pardavėjams internetu. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad tam tikrų pažeidimų, visų pirma susijusių su kainomis, sutarties sąlygomis bei pasiūlymų aiškumu, nustatyta daugiau kaip pusėje tirtų svetainių. Koordinuojant Europos Komisijai, rugsėjo 24–28 d. pirmą kartą imtasi bendros su vartotojų teisėmis susijusios ES masto veiklos: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Lietuvos, Maltos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijo  Daugiau informacijos

2007-11-13

Europos Audito Rūmų metinė ataskaita

Europos Audito Rūmų 2006 metų metinėje ataskaitoje pažymima, kad buvo nustatyta tam tikra pažanga, visų pirma žemės ūkio išlaidų srityje, tačiau dėl trūkumų Komisijos ir valstybių narių vidaus kontrolės sistemose teisėtumo ir tvarkingumo klaidos iki šiol išlieka didžiojoje ES išlaidų dalyje.  Daugiau informacijos

2007-11-13

Metiniu auditorių sprendimu dėl ES finansinių ataskaitų ir mokėjimų nurodomos tolesnės gairės Komisijai

Europos Komisija patenkinta Audito Rūmų sprendimu, kad finansinėse ataskaitose nurodyta teisinga Bendrijų 2006 m. finansinė padėtis. Kiek tai susiję su mokėjimais, Komisija atkreipia dėmesį į patobulinimus ir sutinka, kad būtina imtis veiksmų, siekiant sumažinti klaidų riziką, kuri, auditorių nuomone, tam tikrose politikos srityse vis dar per didelė.  Daugiau informacijos

2007-11-12

Komisijos konkursas suteikia progą jauniesiems europiečiams paragauti vertėjo raštu duonos

Lapkričio 14 d. Europos Komisijos Vertimo raštu tarnybos rengiamame konkurse „Juvenes Translatores“ (jaunieji vertėjai) bus patikrinti daugiau kaip tūkstančio visos Europos moksleivių vertimo raštu įgūdžiai. Vienu metu visose 27 ES valstybėse narėse vyksiančio konkurso dalyviai – septyniolikamečiai moksleiviai – turės išversti trumpus bendro pobūdžio tekstus iš pasirinktos vienos iš 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų į kitą. Dalyvauti konkurse iš maždaug 300 mokyklų atrinkta beveik 1 500 mokinių. Pažymint daugiakalbystę – vieną iš esminių ES principų per visą 50 metų istoriją – konkurso dalyviams suteikiama įdomi ir prasminga galimybė išmėginti vertėjo profesiją.  Daugiau informacijos

2007-11-09

Rudens ekonomikos prognozėje 2007–2009 metams numatytas nuosaikesnis augimas

Pagal Komisijos rudens ekonomikos prognozę 2008 ir 2009 m. Europos Sąjungos ekonomikos augimas turėtų sumažėti iki 2,4 %, palyginti su 2,9 % 2007 m., (2008 m. euro zonoje jis sumažės nuo 2,6 % iki 2,2 %, o 2009 m. – iki 2,1 %). Tokią prognozę lėmė finansų rinkų krizės, dėl kurios sugriežtintos finansavimo sąlygos ir padidėjo neapibrėžtumas, padariniai. Tačiau dėl vis dar palankių tarptautinių sąlygų ir tvirtų ekonomikos pagrindų 2008 m. abiejose zonose planuojamas augimas sumažintas tik 0,3 procentinio punkto, palyginti su pavasario prognoze.Prognozuojama, kad kartu su palyginti stabiliai augančiu užimtumu pakankamai didės privatus vartojimas, kuris labiausiai skatino ekonomikos augimą šių metų pradžioje.Planuojama, kad 2007–2009 m. visoje ES bus sukurta 8 mln. naujų darbo vietų. Jos papildys 3,5 mln. darbo vietų, kurios jau sukurtos 2006 m. Tai padės 2009 m. nedarbo lygį Europos Sąjungoje sumažinti iki 6,6 %. Iš dalie  Daugiau informacijos

2007-11-08

2007 m. Europos piliečių forume vyks aktyvų Europos pilietiškumą skatinančių projektų apdovanojimo aukso žvaigždėmis iškilmės

Aukso žvaigždžių apdovanojimai teikiami už puikius Europos projektus, skatinančius piliečius aktyviai dalyvauti sprendžiant ES klausimus. Tokius apdovanojimus pelnė Belgijos, Čekijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Prancūzijos, Švedijos ir Vokietijos projektai. Apdovanojimus už dešimt projektų įteiks už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimą atsakingas Komisijos narys Jánas Figelis 2007 m. lapkričio 8 d. Briuselyje vyksiančiame Europos piliečių forume 2007. Šiemet forumas daugiausia skiriamas kultūrų dialogui ir pasirengimui 2008‑iesiems – Europos kultūrų dialogo metams.  Daugelio apdovanojamųjų projektų būdingas bruožas – kelių kultūrų sambūvis, o tai rodo, kokia svarbi aktyvaus Europos pilietiškumo dalis yra kultūrų dialogas.  Daugiau informacijos

2007-11-08

Kova su vaikų nutukimu: Europos sveiko maisto ir jo gaminimo diena

Už sveikatos apsaugą atsakingas ES Komisijos narys Markos Kyprianou šiandien paskelbė „Europos sveiko maisto ir jo gaminimo dienos" renginių pradžią. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti vaikus sveikai maitintis ir taip kovoti su didėjančiu mažųjų europiečių nutukimu.Keturiolikoje valstybių narių[1] ES pareigūnai, geriausi kulinarai ir mokiniai dalyvauja renginiuose, kuriuose mokoma gaminti sveiką ir skanų maistą, skatinama sveika gyvensena.Komisijos narys Markos Kyprianou šįryt dalyvavo Briuselio Europos mokykloje vykusiose sąveikiosiose valgio gaminimo pamokose, per kurias keturi virėjai profesionalai šešiasdešimčiai vaikų kalbėjo apie sveikos mitybos privalumus.Už žemės ūkį atsakinga ES Komisijos narė Mariann Fischer-Boel drauge su žymiu Danijos kulinaru apsilankė vienoje iš Kopenhagos mokyklų. Apie 22 milijonai ES vaikų turi viršsvorį arba yra nutukę, todėl siekiama   Daugiau informacijos

2007-11-06

Kova su terorizmu: didinamos Europos galimybės apsaugoti piliečius nuo terorizmo grėsmės

Šiandien Komisija priėmė naują teisės aktų, kuriais siekiama padidinti ES galimybes kovoti su terorizmu, pasiūlymų paketą. Pateikta keletas teisės aktų pasiūlymų, kuriais sprendžiamas klausimas dėl baudžiamosios atsakomybės numatymo už teroristų mokymą, verbavimą ir visuomenės kurstymą vykdyti teroristinius nusikaltimus, kuriais taip pat siekiama užkirsti kelią teroristams naudoti sprogmenis bei numatoma galimybė naudoti oro transporto bendrovių keleivių informaciją teisėsaugos tarnybų atliekamuose tyrimuose. Kartu pateikiama ES kovos su terorizmu arsenalo vienos iš pagrindinių teisinių priemonių įgyvendinimo ataskaita.  Daugiau informacijos

2007-10-24

Kad globalizacija teiktų naujų galimybių – 2008 m. Komisijos darbo programa

Europos Komisija šiandien priėmė 2008 m. darbo programą. Daugiausia dėmesio skiriama su globalizacijos darbotvarke susijusioms svarbioms politikos sritims, išsamiai pristatomi svarbiausi strateginiai prioritetai, kurių bus siekiama 2008 m., bei nustatomos kitos sritys, ateinančiais metais atsidursiančios Komisijos dėmesio centre.  Daugiau informacijos

2007-10-18

Europos krovinių vežimas – naujos Komisijos iniciatyvos efektyvumui ir patikimumui didinti

Komisija šiandien patvirtino keletą iniciatyvų, kuriomis siekiama didinti krovinių vežimo Europos Sąjungoje efektyvumą ir patikimumą.Šios naujos priemonės – tai pasiūlymai dėl logistikos, krovinių vežimo geležinkelių tinklo ir Europos uostų bei du dokumentai dėl Europos jūrų transporto erdvės be sienų ir jūrų greitkelių.Šios skirtingos priemonės priimtos vienu metu – tai akivaizdžiai patvirtina, kad logistika glaudžiai susijusi su įvairių rūšių transportu.Bendras šių iniciatyvų tikslas – plėtoti infrastruktūros objektuose diegiamas naujoviškas technologijas bei veiklos būdus, tobulinti transporto priemones, gerinti krovinių valdymą, padėti kurti krovinių vežimo tinklus, paprastinti administracines procedūras ir stiprinti kokybę visoje logistikos grandinėje.  Daugiau informacijos

2007-10-18

Mokesčiai už viršytas pieno kvotas – 221 mln. EUR

Apytikriu Europos Komisijos skaičiavimu, atliktu remiantis valstybių narių kasmet pateikiamais pranešimais, išlyginamieji mokesčiai, taikomi pieno gamybos kvotas viršijusioms valstybėms narėms, 2006–2007 prekybos metais siekia beveik 221 mln. EUR. Pernai bendra išlyginamųjų mokesčių suma buvo 355 mln. EUR. Septynios valstybės narės (Austrija, Kipras, Danija, Italija, Vokietija, Liuksemburgas ir Nyderlandai) viršijo perdirbti pristatomo pieno kvotas. Šių valstybių bendras viršytas kiekis yra 773 728 tonos, dėl to susidarė 220,82 mln. EUR išlyginamojo mokesčio. Beveik 80 % viso kiekio, kuriuo viršytos kvotos, susidarė dėl Italijos, kur produkcijos kvota viršyta 6 %. Austrija kvotą viršijo 3,3 %, o kitos penkios išlyginamąjį mokestį turėsiančios sumokėti šalys kvotą viršijo mažiau nei 1 %. Pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą viršijo tik Kipras ir Nyderlandai – jie pranešė apie 420 tonų perviršį, todėl pardavimo tiesiogiai  Daugiau informacijos

2007-10-17

Atliekų tvarkymas. Komisija imasi teisinių veiksmų prieš aštuonias valstybes nares dėl elektroninių atliekų ir pavojingų medžiagų

Europos Komisija rengiasi imtis teisinių veiksmų prieš aštuonias valstybes nares, kurios į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė ES teisės aktus, reglamentuojančius elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą ir šiuose gaminiuose esančių pavojingų medžiagų tvarkymą. Komisija mano, kad trys Baltijos valstybės netinkamai perkėlė į nacionalinę teisę tam tikras elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyvos nuostatas, o šešios valstybės narės į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė direktyvą, kuria nustatomi tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimai. Šiuo metu Komisija tikrina, ar atitinkami kitų valstybių narių teisės aktai atitinka šias direktyvas. Taigi gali būti, kad bus pradėtos ir kitos pažeidimų procedūros.  Daugiau informacijos

2007-10-17

Socialinių teisės aktų vykdymo kelių transporto sektoriuje užtikrinimas. Komisija teikia pagrįstą nuomonę 8 valstybėms narėms

Šiandien Europos Komisija nusprendė žengti paskutinį žingsnį prieš oficialiai pateikdama skundą Teisingumo Teismui, t. y. Graikijai, Italijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Rumunijai, Slovakijai ir Jungtinei Karalystei dėl nepranešimo apie nacionalines priemones, kuriomis į šių šalių nacionalinę teisę būtų perkelta Direktyva 2006/22/EB, išsiųsti pagrįstą nuomonę. Direktyvoje nustatomos būtiniausios sąlygos naujoms taisyklėms kelių transporto sektoriuje (dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių [1] ir dėl skaitmeninių tachografų įrengimo [2]) įgyvendinti  Daugiau informacijos

2007-10-17

Notarų pilietybės klausimas. Komisija imasi priemonių, kad aštuoniose valstybėse narėse būtų užtikrintas nediskriminavimo principas

Europos Komisija nusprendė pareikšti pagrįstą nuomonę Čekijai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Lenkijai, Slovakijai ir Slovėnijai, nes šiose valstybės narėse notarais dirbti gali tik jų piliečiai.  Daugiau informacijos

2007-10-15

Dviejų greičių plačiajuostis ryšys. Europoje esama reglamentavimo problemų, kurių sprendimo būdas – reformos

Šiandien Europos Komisijos pateiktoje ataskaitoje teigiama, kad pagal plačiajuosčio ryšio prieigos mastą keletas Europos šalių pirmauja pasaulyje, tačiau vis didėja atotrūkis tarp šios srities pirmūnių ir labiausiai atsiliekančių šalių. Pagrindinės plačiajuosčio ryšio plėtros kliūtys – nepakankama konkurencija ir reglamentavimo spragos. Šios problemos bus nagrinėjamos pasiūlymuose reformuoti ES telekomunikacijų taisykles, kuriuos Komisija pateiks lapkričio 13 d.  Daugiau informacijos

2007-10-15

„EUTube“ aplankytas milijoną kartų

Dar nepraėjo trys mėnesiai nuo Europos Komisijos kanalo „EUtube“ atidarymo portale „YouTube“, o pagrindinėje kanalo svetainėje jau apsilankyta daugiau nei 1 milijoną kartų, vaizdo siužetai žiūrėti beveik 7 milijonus kartų.  Daugiau informacijos

2007-10-10

Pradedamos konsultacijos dėl naujosios ES jūrų politikos: ar ES socialinė teisė turi būti taikoma ir jūrininkams

Ar jūrininkų reikėtų nebeatleisti nuo tam tikrų ES socialinės teisės reikalavimų ir tokiu būdu sušiuolaikinti jūrininkystės sektorių? Ar jūrininkams reikalingos specifinės socialinės apsaugos taisyklės? Kaip gerinti sveikatą ir saugą laivuose? Šie klausimai šiandien buvo pateikti darbuotojų ir darbdavių atstovams norint įvertinti, ar ES teisė tinkamai gina jūreivius. Konsultacijų tikslas – sustiprinti jūrų politikos socialinį aspektą ir padaryti jūrininko profesiją patrauklesne sykiu nesumažinant sektoriaus konkurencingumo. Konsultacijos pratęsia praėjusių metų Žaliosios knygos dėl jūsų politikos ateities apklausą. Jos šiandien paskelbtos kartu su kitais ES jūrų politikai skirtais dokumentais.  Daugiau informacijos

2007-10-10

Galimybių jūra. Europos Komisija siūlo Europos Sąjungai integruotą jūrų politiką

Šiandien Komisija priėmė komunikatą, kuriame pateikė integruotos ES jūrų politikos viziją ir išsamų veiksmų planą, kuriame numatyta didelio užmojo kelerių metų darbo programa. Dėl mokslo atradimų, sparčios technologijų plėtros, globalizacijos, klimato kaitos ir jūrų taršos greitai kinta Europos santykis su jūromis ir vandenynais – atsiranda ir daugiau galimybių, ir naujų problemų.  Šias problemas Europos Sąjungai spręsti padės integruota jūrų politika. Pasiūlymą po plačių viešų konsultacijų, pasibaigusių praėjusį birželį, parengė Joe Borgo vadovaujama dešimties Komisijos narių iniciatyvinė grupė. Be komunikato ir veiksmų plano, pateikta ir konsultacijų rezultatų ataskaita, iš kurios galima spręsti, kad suinteresuotosios šalys labai remia Komisijos iniciatyvą.  Daugiau informacijos

2007-10-08

Įgyvendinti pokyčius. Prasideda 2007 m. Europos regionų ir miestų ATVIRŲ DURŲ DIENŲ savaitė

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Danuta Hübner ir ES Regionų komiteto pirmininkas Michel Delebarre spalio 8 d. Briuselyje paskelbs  Europos regionų ir miestų ATVIRŲ DURŲ DIENŲ savaitės pradžią.Renginys vyks spalio 8–11 d., jame dalyvaus 212 regionų ir miestų iš 33 šalių.ES Regionų komiteto ir Europos Komisijos penktą kartą organizuojamose ATVIRŲ DURŲ DIENOSE susitinka vietos, regionų, nacionaliniai ir ES politikai, sprendimus priimantys asmenys, politikos ekspertai ir verslo, bankų bei pilietinės visuomenės organizacijų atstovai.Šiais metais seminarai bus skirti naujoms 2007–2013 m. regionų programoms.Renginio pavadinimas:„Įgyvendinti pokyčius.Regionai ir miestai – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo variklis“.  Daugiau informacijos

2007-10-03

Margot Wallström: nustokime ieškoti kaltų!

Šiandien Europos Komisija pristatė pasiūlymus dėl bendradarbiavimo informuojant visuomenę apie Europą.Komisija, remdamasi ankstesnėmis savo iniciatyvomis, dėl komunikacijos prioritetų siūlo susitarti su kitomis ES institucijomis, o dėl savanoriškos valdymo partnerystės – su valstybėmis narėmis.  Daugiau informacijos

2007-10-02

Lietuvos darbo rinkos plėtrai ES skyrė beveik 1 mlrd. eurų

2007 m. spalio 2 d., Vilnius – Europos komisija patvirtino Lietuvos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 2007-2013 metams, kurioje numatyti daugiau nei 3,2 mlrd. litų paramos. Programa finansuojama ES ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės per Europos socialinį fondą (ESF), ES dalis šioje programoje sudaro 85% reikiamos sumos, t.y. 935 mln. eurų. Pagrindiniai šios programos tikslai – Lietuvos žmonių užimtumo didinimas, nedarbo mažinimas ir įgūdžių bei kompetencijos skatinimas.  Daugiau informacijos

2007-09-26

Komisijos narys Orbanas: „Vis daugiau jaunų europiečių mokosi užsienio kalbų, o mokytis jų pradeda daug anksčiau nei jų tėvai“

Rugsėjo 25 d. Europos Komisija priėmė 2004–2006 m. veiksmų plano „Kalbų mokymosi ir kalbų įvairovės skatinimas“ įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama išvada, kad beveik visos valstybės narės patobulino kalbų mokymą savo šalyse, visų pirma jaunesnio amžiaus žmonių grupių. Vidurinių mokyklų mokiniams suteikiama daugiau galimybių mokytis dviejų užsienio kalbų, tačiau taip yra ne visose valstybėse narėse. Toliau ataskaitoje aptariami tam tikri suaugusiųjų kalbų mokymo trūkumai.  Daugiau informacijos

2007-09-26

Daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupės rekomendacija: didinti motyvaciją mokytis kalbų

Šiandien daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupė įteikė Komisijos nariui L. Orbanui galutinę ataskaitą, kurioje rekomenduojama, kokių veiksmų veiksmų Komisija turėtų imtis daugiakalbystės srityje. Vienuolikos ekspertų iš visos Europos grupė buvo sudaryta reaguojant į 2005 m. Komisijos komunikatą „Nauja daugiakalbystės pagrindų strategija“[1]. Grupės kompetencijai priklauso „teikti paramą ir patarti kuriantiems iniciatyvas, suteikti naują impulsą ir siūlyti idėjų visapusiškam požiūriui į daugiakalbystę Europos Sąjungoje skatinti“.  Daugiau informacijos

2007-09-26

Komisija atidaro skyrelį „Pasisakykite!“ ir skelbia internete konsultacijas daugiakalbystės tema

Prasidėjo naujas konsultacijų daugiakalbystės tema etapas − konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir plačiąja visuomene. Jau vyksta konsultacijos internete, o Komisijos nario Leonardo Orbano tinklavietėje atidarytas skyrelis „Pasisakykite!“. Iki šiol konsultuotasi su valstybių narių vyriausybėmis ir valdžios institucijomis, daugiakalbystės ekspertais, intelektualais ir bendrovėmis.  Daugiau informacijos

2007-09-25

Švenčiant Europos kalbų dieną – kalbos atveria duris

Rugsėjo 26 d., trečiadienį, Europa mini kalbų įvairovės dieną. Nuo Europos kalbų metų (2001 m.) bendra Europos Komisijos ir Europos Tarybos iniciatyva pradėtą ir kasmet rugsėjo 26-ąją švenčiamą Europos kalbų dieną minima kalbų ir kultūrų įvairovė. Europos kalbų dienos tikslai yra trys: parodyti visuomenei, kaip svarbu mokytis kalbų; raginti daugiau išmanyti bei vertinti visas kalbas ir skatinti mokytis visą gyvenimą. Šiemet Europos Komisija, demonstruodama ypatingą pasiryžimą remti daugiakalbystę, pastatuose Berlaymont ir Charlemagne ir aplink juos organizuoja nemaža Europos kalbų dienos renginių, tarp jų ir du seminarus, kuriuose dalyvaus daugiakalbystės ekspertai. Be to, renginių organizuoja ir Europos Komisijos daugiakalbystės biurų valstybėse narėse tinklas.  Daugiau informacijos

2007-09-24

„ES darbo dienos“ suburs tūkstančius darbdavių ir darbo ieškotojų

Šiandien prasideda visos Europos masto iniciatyva – 2007 m. „Europos darbo dienos“.Iki rugsėjo 29 d. daugiau nei 230 Europos miestų įvyks per 500 renginių, kuriuose dalyvaus darbo ieškotojai ir įdarbinimo agentūrų atstovai. „Darbo dienų“ tikslas – padėti darbo ieškotojams daugiau sužinoti apie galimybes dirbti Europoje ir suteikti darbdaviams galimybių tiesiogiai rasti naujų darbuotojų. Šie renginiai yra pavykusių pernykščių Europos darbo mugių, sulaukusių 150 000 lankytojų, tąsa.  Daugiau informacijos

2007-09-24

„Visuotinei verslo sėkmei nepakanka vien visuotinės anglų kalbos“ – kalbų įgūdžių ir konkurencingumo konferencija Briuselyje

Anglų kalba pati savaime nėra pakankama verslo paskata.Tai svarbiausia didžiulės konferencijos „Kalba – tai verslas“, vykusios Briuselyje rugsėjo 21 d., išvada.Į šį renginį susirinko per 250 tiek mažų, tiek didelių įmonių, prekybos organizacijų, prekybos rūmų atstovų, politikų bei kalbos specialistų.Drauge jie nagrinėjo, kokios naudos kalbų įgūdžiai ir žinios apie kitas kultūras teikia įmonėms.Anglų kalba verslo pasaulyje ir toliau liks lingua franca, tačiau papildomi kalbų įgūdžiai kartu su tinkamomis žiniomis apie kitas kultūras gali suteikti konkurencinį pranašumą.Vykstant konferencijai taip pat pradėjo veikti naujas daugiakalbystei skirtas verslo forumas, kuriame bus aiškinamasi, kaip daugiakalbystė galėtų padėti pasiekti kuo geresnių verslo rezultatų.  Daugiau informacijos

2007-09-19

Energija Europai: veiksminga rinka ir saugus tiekimas

Šiandien Europos energetikos politika sulaukė naujo postūmio. Europos Komisija priėmė trečiąjį teisės aktų pasiūlymų[1] paketą, kuriuo kiekvienam ES piliečiui siekiama užtikrinti galimybę laisvai ir veiksmingai rinktis tiekėją ir jo teikiamus privalumus. Komisijos pasiūlymuose daugiausia dėmesio skiriama pasirinkimo galimybei, palankesnėms kainoms, švaresnei energijai ir patikimam tiekimui.  Daugiau informacijos

2007-09-17

Pažangieji automobiliai: Komisija už saugesnius, ekologiškesnius ir pažangesnius automobilius

Europos Komisija šiandien paskelbė planuojanti paspartinti saugesnių, ekologiškesnių ir pažangesnių automobilių gamybą.Šiais metais Komisija su Europos ir Azijos automobilių pramonės asociacijomis pradės derybas dėl susitarimo, kad nuo 2010 m. visuose naujuose automobiliuose kaip standartinė įranga būtų montuojama europinė pagalbos skambučio sistema (e. skambutis). Ji ir toliau skatins diegti kitas technologijas gyvybei gelbėti bei tirs, kaip naudojant technologijas pagaminti ekologiškesnius ir pažangesnius automobilius.  Daugiau informacijos

2007-09-12

Biudžeto reforma – pakeisti Europą. Skelbiamos konsultacijos dėl 2008–2009 m. biudžeto peržiūros

Kokia turėtų Europos Sąjungos lėšų panaudojimo struktūra ir kryptis, kad artimiausią dešimtmetį globalizuotame pasaulyje kilsiantys uždaviniai būtų sprendžiami tinkamai? Kokiu būdu geriausia gauti išteklius ES politikos kryptims finansuoti? Šie pamatiniai ir kiti labiau techniniai klausimai kreips viešą diskusiją dėl ES finansų ateities, kurią šiandien pradeda Europos Komisija. Atviras dialogas, į kurį kviečiamos visos suinteresuotosios šalys vietos, regionų, valstybių ir Europos lygmeniu, padės Komisijai parengti biudžeto peržiūros dokumentą, kurį numatyta priimti 2008–2009 metais.  Daugiau informacijos

2007-09-10

Futbolo sezoną Europos Komisija ir UEFA pradeda bendra reklamine kampanija, skatinančia fizinį aktyvumą

Europos Komisija ir Europos futbolo federacijų asociacija (UEFA) pradeda bendrą TV reklaminę kampaniją, siekiančią, kad fizinė veikla taptų europiečių kasdienybės dalimi. Šūkiu „Pirmyn, stokis ant kojų“ reklaminiuose klipuose žiūrovai raginami pakilti iš krėslų ir pajudėti. Manoma, kad šią per šio sezono Čempionų lygos varžybų pertraukas nemokamai transliuojamą reklamą pamatys milijonai europiečių. Tokios iniciatyvos buvo imtasi, konstatavus, kad šešios iš septynių sveikatos prastėjimo priežastys yra susijusios su neteisinga mityba ir menku fiziniu aktyvumu. Dėl nejudrumo ir nesubalansuotos mitybos nutukimas tapo rimta visuomenės sveikatos bėda. Daugumoje ES valstybių daugiau nei pusė gyventojų kenčia nuo antsvorio ir nutukimo. Manoma, kad beveik 22 milijonai ES vaikų kenčia nuo antsvorio ir jų skaičius kasmet padidėja 400 000.  Daugiau informacijos

2007-09-05

Komisija ragina tobuliau įgyvendinti Bendrijos teisę, kad būtų apsaugoti piliečių ir verslo interesai

Europos Komisija šiandien pateikė keletą pasiūlymų, kaip tobuliau taikyti Bendrijos teisę. Įgyvendindama geresnio reglamentavimo programos prioritetinę dalį, Komisija siekia, kad Bendrijos teisė būtų įgyvendinama veiksmingiau, o piliečių ir verslo atstovų skundai būtų sprendžiami skubiau. Kad Europa išliktų konkurencinga sparčiai kintančiame pasaulyje, svarbu, kad politika būtų formuojama atsižvelgiant į piliečių ir verslo interesus.Komisija, kaip sutarčių sergėtoja, skelbia galimų patobulinimų programą. Ji įvairiomis priemonėmis siekia nustatyti su įgyvendinimu susijusius klausimus, į kuriuos reikia atsižvelgti rengiant naujus arba iš dalies keičiant esamus teisės aktus.Komisija siekia, kad valstybės narės iš naujo įsipareigotų geriau informuoti piliečius ir spręsti jų bei verslo problemas.Ji įsipareigoja kryptingesniais veiksmais užkirsti kelią problemoms, didinti veiksmingumą – dažniau priimti sprendimus ir nustatyti prior  Daugiau informacijos

2007-09-05

Komisija siekia labiau įtraukti jaunimą į visuomeninį gyvenimą

Europos visuomenei vis sparčiau senstant neišvengiamai mažėja jaunų darbuotojų, todėl ES bus vis labiau priklausoma nuo jaunesniosios kartos. Šiandien paskelbto Komisijos tyrimo duomenimis, jaunimas dažnai nepakankamai pasirengęs prisiimti šią atsakomybę. Vienas iš šešių Europos jaunuolių per anksti palieka mokyklą, o 4,6 mln. 15–24 metų jaunimo – bedarbiai. Šiame dokumente pabrėžiama būtinybė ES ir nacionaliniu lygmeniu daugiau ir anksčiau investuoti į jaunimo švietimą ir sveikatą bei tobulinti sklandaus perėjimo nuo mokyklos prie profesinio gyvenimo sąlygas. Be to, dokumente pabrėžiama, kad svarbu įtraukti jaunimą į pilietinį gyvenimą ir apskritai į visuomenę.  Daugiau informacijos

2007-09-03

Komisija teigia, kad 2008 m. būtina sumažinti žvejybos kvotas daugumoje Baltijos žvejybos rajonų

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą dar labiau sumažinti kai kurių žuvų žvejybą Baltijos jūroje 2008 m. (žr. lentelę).  Nerimą toliau kelia menkių ištekliai, ypač vakarų Baltijoje, kur jie, anksčiau buvę gyvybingesni, dabar sumažėjo tiek, kad netrukus bus nepajėgūs atsinaujinti. Mokslininkai rekomenduoja mažiau sužvejoti ir lašišų, nes išgyvena vis mažiau lašišų jauniklių.Kita vertus, geros būklės išlieka centrinės Baltijos jūros dalies silkių ištekliai.Komisijos siūlomas didžiausias leidžiamas sugauti kiekis ir menkėms taikytinos priemonės yra pagrįstos šiemet birželį ES Tarybos sutartu daugiamečiu planu atkurti ir išlaikyti Baltijos jūros menkių išteklius.Šis pasiūlymas dėl žvejybos galimybių turėtų būti aptartas Žuvininkystės taryboje spalio mėnesį.  Daugiau informacijos

2007-08-30

Eurobarometro duomenimis europiečiai remia bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis

Europos Komisijos užsakymu atlikus nuomonių apklausą, paaiškėjo, kad dauguma europiečių remia glaudesnį bendradarbiavimą su Europos Sąjungos kaimynėmis. Absoliuti dauguma apklaustųjų mano, kad kartu su ES kaimynėmis svarbu kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, bendradarbiauti aplinkos ir energetikos, ekonominio vystymosi, migracijos, demokratijos, švietimo ir profesinio mokymo klausimais. Dauguma ES gyventojų mano, kad padėdama kaimynėms ES sustiprins taiką ir demokratiją kitose šalyse, o beveik pusė apklaustųjų įsitikinę, kad kaimynių noras vykdyti reformas bendradarbiaujant su ES yra nuoširdus.  Daugiau informacijos

2007-08-10

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas kultūros projektams finansuoti

Europos Komisija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas ES programai „Kultūra“ (2007-2013).  Daugiau informacijos

2007-08-10

„Eurobarometras“. Ar europiečiai vaikai pernelyg pasitiki savimi naršydami internete?

Ar tėvai gali ramiai leisti trylikametei dukrai naršyti internete? Ar jie visiškai nebūgštauja dėl savo vienuolikmečio sūnaus pokalbių mobiliuoju telefonu saugumo?Komisija atliko vaikų iš visos Europos apklausą, kaip jie naudojasi naujosiomis ryšio priemonėmis.Jos rezultatai rodo, kad naudotis internetu ir mobiliaisiais telefonais Europos jaunajai kartai yra beveik savaime suprantama.Apskritai jie taip pat žino apie naudojimosi šiomis ryšio priemonėmis pavojus.Tačiau turėdami problemų tinkle, nepilnamečiai į suaugusįjį pagalbos kreiptųsi tik neturėdami kitos išeities.  Daugiau informacijos

2007-08-06

Ir mokytojus reikia tinkamai mokyti! Europos Komisija siūlo gerinti mokytojų rengimo kokybę Europos Sąjungoje

Europos Komisija šiandien pateikė mokytojų rengimo kokybės gerinimo Europos Sąjungoje pasiūlymus. Aukštos kokybės mokymas – būtina sąlyga aukštos kokybės išsilavinimui ir profesiniam rengimui pasiekti, o tai – Europos ilgalaikiui konkurencingumui ir pajėgumui kurti daugiau darbo vietų bei užtikrinti ekonomikos augimą lemiamą reikšmę turintis veiksnys. Jei valstybės narės priims pasiūlymus, dėl kurių šiandien susitarta, bus užtikrinta, kad ES turėtų aukštos kvalifikacijos darbo jėgos, kurios jai reikės XXI amžiaus sunkumams įveikti.  Daugiau informacijos

2007-07-30

„Europos Sąjunga ir nediskriminavimas“ – Komisijos skelbiamas konkursas visam ES jaunimui

„Europos Sąjunga ir nediskriminavimas“ – taip pavadintas šiandien, liepos 30-ąją, per patį Europos lygių galimybių metų vidurį, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo teisingumui, laisvei ir saugumui Franco Frattinio paskelbtas konkursas. 12–18 metų Europos vaikai ir paaugliai kviečiami kurti plakatą apie nediskriminavimą Europos Sąjungoje. Konkursu siekiama ugdyti jaunųjų Europos piliečių sąmoningumą šioje ES veiklos srityje.  Daugiau informacijos

2007-07-26

Eurobarometras. Europiečiai nori keliauti tausiau

Nors asmeninis automobilis vis dar yra pagrindinė transporto priemonė, dauguma Europos piliečių gerai supranta automobilių poveikį aplinkai ir kelių eismo situacijai.Sprendžiant iš neseniai atliktos ir šiandien skelbiamos Eurobarometro nuomonių apklausos, daugelis europiečių palankiai vertina priemones, kuriomis populiarinamas viešasis transportas ir skatinami tausesni keliavimo būdai.Be to, apklausos rezultatai atskleidžia piliečių požiūrį į oro susisiekimo saugumą ir lėktuvų keleivių teises.  Daugiau informacijos

2007-07-26

Europos miestai – gera vieta gyventi ir dirbti, rodo Eurobarometro apklausa

Žmonėms patinka gyventi mieste. Jie tikisi, kad ateityje gyventi ir dirbti miestuose bus dar maloniau. Tai pagrindinės Eurobarometro apklausos apie gyvenimo kokybę Europos miestuose išvados.Daugiau negu trys ketvirtadaliai miestuose gyvenančių apklaustųjų yra patenkinti gyvenimo kokybe, dauguma į savo miesto ateitį žvelgia optimistiškai.Piliečiai buvo iš esmės patenkinti paslaugų (pavyzdžiui, švietimo, sveikatos, kultūros) kokybe, tačiau nerimavo dėl nedarbo, būsto kainų, taršos ir kitų problemų.  Daugiau informacijos

2007-07-26

Miestų audito rezultatai – pagrindas Europos ekonomikos augimo varikliams tobulinti

Europos miestuose įsteigta daugiausia darbo vietų, bendrovių ir aukštojo mokslo institucijų, kurios yra labai svarbios ES konkurencingumui pasaulio ekonomikoje. Tačiau yra kitų ne mažiau svarbių miestų gyvenimo bruožų – tai socialinės atskirties ir teritorinės izoliacijos problemos. Tai vienos iš pagrindinių Komisijai skirto nepriklausomo tyrimo išvadų. Šis tyrimas pagrįstas Europos miestų audito tinklo (European Urban Audit) miestų statistiniais duomenimis.  Daugiau informacijos

2007-07-20

Europos Komisija kviečia verslininkus pareikšti nuomonę dėl europinio privačios įmonės statuso perspektyvų

Vakar Europos Komisija pradėjo viešą konsultaciją dėl kliūčių, su kuriomis susiduria įmonės, ypač smulkus ir vidutinis verslas, veikdamos kitoje ES šalyje, ir dėl europinio privačios įmonės statuso perspektyvų. Gauti atsakymai bus panaudoti rengiant teisės aktų pasiūlymus ir poveikio įvertinimą. Atsakymai laukiami iki 2007 m. spalio 31 d.  Daugiau informacijos

2007-07-18

Komisija sprendžia vyrų ir moterų atlyginimo skirtumo problemą

IP/07/1115 Europos Komisijos duomenimis, ES ekonomikoje moterys vis dar uždirba vidutiniškai 15 % mažiau nei vyrai.Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateikiami būdai, kaip ES gali išspręsti šią problemą, kuri per pastarąjį dešimtmetį beveik nepasikeitė.Lyčių atlyginimo skirtumas parodo vidutinio moterų ir vyrų valandos atlyginimo prieš atskaitant mokesčius skirtumą visoje ekonomikoje.Šie skirtumai parodo tebevykstančią dažniausiai moterų diskriminaciją ir lyčių nelygiateisiškumą darbo rinkoje.  Daugiau informacijos

2007-07-18

Komisija atveria Europos bendrąją rinką mobiliosios televizijos paslaugoms

Šiandien Komisija priėmė strategiją, kuria skatinamas mobiliosios televizijos įsisavinimas visose 27 ES valstybėse narėse.Komisija ragina valstybes nares ir pramonės atstovus lengvinti ir spartinti mobiliosios televizijos diegimą visoje Europoje bei skatinti naudoti DVB-H kaip Europos bendro mobiliosios televizijos standartą.  Daugiau informacijos

2007-07-17

Europos Komisija toliau siekia gerinti branduolinę saugą laikydamasi dialogo ir skaidrumo principų

Europos Komisija nusprendė įsteigti Aukšto lygio grupę branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo reikalams. Grupė formuos bendrą supratimą ir požiūrį į branduolinių įrenginių saugą. Tai, kad grupę sudarys aukščiausio lygio atstovai tiek iš šalių, kurios valdo branduolinius įrenginius, tiek iš šalių, kurios apsisprendė jais visai nesinaudoti, turėtų palengvinti europinio lygio bendradarbiavimą ir sustiprinti pasitikėjimą Europos branduolinių jėgainių sauga.  Daugiau informacijos

2007-07-17

Grūdai. Pasiūlymas per 2007 m. rudens ir 2008 m. pavasario sėją neatidėti žemės

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Mariann Fischer Boel šiandien paskelbė ketinanti Komisijai pateikti pasiūlymą per 2007 m. rudens ir 2008 m. pavasario sėją neatidėti privalomos atidėti žemės, taip siekiant palengvinti vis sunkėjančią padėti grūdų rinkoje.  Daugiau informacijos

2007-07-17

Penktasis pranešimas apie praktinį pasirengimą įsivesti eurą. Kipras ir Malta skaičiuoja iki euro įvedimo likusias dienas

IP/07/1073 Likus tik penkiems su puse mėnesio iki euro įvedimo Kipre ir Maltoje, Komisija įvertino praktinį šių dviejų valstybių  pasirengimą įsivesti eurą. Taip pat buvo įvertintos ir kitos Europos Sąjungos valstybės, kurios eurą įsives vėliau. Komisija priėjo prie išvados, kad Kipras padarė nemenką pažangą, tačiau turi dar paspartinti pasirengimo procesą. Maltos praktinis pasirengimas gerokai pasistūmėjęs į priekį.  Daugiau informacijos

2007-07-11

2005 m. Europoje suimta daugiau kaip 1 700 įtariamųjų: antrojoje Komisijos ataskaitoje patvirtinama, kad Europos arešto orderis veiksmingas

IP/07/1064 Briuselis, 2007 m. liepos 11 d.  Daugiau informacijos

2007-07-11

Komisija priėmė Baltąją knygą apie sportą

IP/07/1066  Briuselis, 2007 m. liepos 11 d.  Daugiau informacijos

2007-07-10

Konferencijoje dėl dujotiekio per Sacharą – naujos Europos aprūpinimo energijos ištekliais perspektyvos

IP/07/1037  Briuselis, 2007 m. liepos 9 d.  Daugiau informacijos

2007-07-09

ES finansinių interesų apsauga: bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis stiprinimas

IP/07/1034  Briuselis, 2007 m. liepos 9 d.  Daugiau informacijos

2007-07-09

Europos Komisija rūpinasi geresne vartotojų apsauga nuo saulės

Šią vasarą imta palaipsniui taikyti naująją aiškesnę apsaugos nuo saulės poveikio gaminių ženklinimo tvarką, kuri bus naudinga vartotojams. Naujosios etiketės, įskaitant naująjį UVA logotipą arba žymą ant gaminių ir draudimą vartoti klaidinančius terminus, kaip antai: „visiškai nepraleidžiantis saulės spindulių“ ar „visapusė apsauga“, yra atsakas į 2006 m. rugsėjo mėn. priimtą Komisijos rekomendaciją dėl apsaugos nuo saulės poveikio gaminių.   Daugiau informacijos

2007-07-05

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimas

MEMO/07  Briuselis, 2007 m. liepos 3 d.
Antrasis Hagos programos įgyvendinimo pažangos politinis įvertinimas
  Daugiau informacijos

Paskutinį kartą atnaujinta: 25 Liepa 2007  | Išsiųskite šį tinklalapį el. paštu | Į viršų
© 2022. Visos teisės saugomos.